lördag 14 februari 2015

ISIS ska anfalla både Israel och Egypten från Sinai.

(Debkaartikel, originalkopia nederst eftersom de normalt försvinner snabbt.)

Verkar som om ISIS vill att Israel och Egypten ska komma allt närmare varandra.


Israel och Egypten förvarnade om synkroniserade ISIS-Sinai anfall mot båda ländernaDEBKAfile Exklusiv rapport 9 februari 2015, 21:00 (IDT)

Egyptiska styrkor byggs upp i Sinai fatt slåss mot islamister

Information har samlats in av Egypten och Israel för att visa att den tidigare Ansar Bait al-Maqdis - nu återfödd som den islamiska statens operativa arm i Sinai - har kommit långt i avancerade förberedelser för en storskalig terroristoffensiv inriktade på Israel styrkor som bemannar den egyptiska gränsen, tillsammans med en sträng av egyptiska mål över Sinai inklusive Suezkanalen och Kairo.

Enligt källor om terrorismbekämpning, var den islamistiska gruppen så upprymd av resultatet av sina många attacker den 29 januari, som lämnade minst 40 egyptiska soldater döda och mer än 100 skadade i Sinai och Suez städer, att de är beslutna att hålla igång.

Med hjälp av olika typer av raketer, inklusive Grads, liksom granatkastare och bilbomber, bröt sedan terroristgrupper in imilitärbaser i fyra städer i Sinai och två vid Suezkanalen och satte dem i brand. Andra dödade all personal ombord militära och polisiära konvojer innan de brände dem.

ISISs Sinaiarmé planerar att attackera israeliska styrkor med en liknande typ av multipel offensiv. Lämpliga försiktighetsåtgärder för avvärja denna attack är på plats.

Kairo har förbjudit Hamas, som styr Gazaremsan, som en terroristorganisation i kölvattnet av det stöd de palestinska extremisterna straäcker ut till ISIS för denna massmisshandel, levererar terroristerna raketer och intelligens. [Medan Väst överöser Hamas med pengar, helt olagligt enligt beslut i Säkerhetsrådet.]

Förutom Hamas rapporterar källor att Ansar Bait al-Maqdis har ingått operativ samverkan med en nyetablerad egyptisk islamistgrupp, som kallar sig "Agnad Misr" - Soldater i Egypten. Denna grupp kom först upp till ytan den 24 Jan. med en kommuniké som bär mottot "Vedergällning är livet." Den visar sig att bestå av Salafi-extremister blandade med tidigare medlemmar av den egyptiska Islamiska Jihad, en av föregångarna i det ursprungliga al-Qaida . Dess terroragenda fokuserar på Kairo och dess omgivningar.
Israel and Egypt forewarned of synchronized ISIS-Sinai assaults in both countries


DEBKAfile Exclusive Report February 9, 2015, 9:00 PM (IDT)


Egyptian forces build up in Sinai to battle Islamists


Intelligence gathered by Egypt and Israel attest to the former Ansar Bait al-Maqdis - now reborn as the Islamic State’s operational arm in Sinai – being well into advancedpreparations for a large-scale terrorist offensive targeting Israel forces manning the Egyptian frontier, along with a string of Egyptian targets across Sinai up to and including the Suez Canal and Cairo.

According to DEBKAfile’s counter-terrorism sources, the Islamist group was so elated by the outcome of its multiple attacks on Jan. 29, which left at least 40 Egyptian soldiers dead and more than 100 injured in Sinai and Suez towns, that it isdetermined to keep going.
Using different types of rockets, including Grads, as well as mortars and car bombs, terrorist squads then broke into military bases in four cities in Sinai and two on the Suez Canal and set them on fire. Others killed all the personnel aboard military and police convoys before putting them to the torch.

The ISIS Sinai arm is planning to target Israeli forces with a similar type of multiple offensive. Appropriate precautions for fending off this attack are in place.
Cairo banned Hamas, which rules the Gaza Strip, as a terrorist organization in the wake of the support the Palestinian extremists extended to ISIS for this wholesale assault, supplying the terrorists with rockets and intelligence.
In addition to Hamas, DEBKA’s sources report that Ansar Bait al-Maqdis has entered into operational collaboration with a newly-established Egyptian Islamist group, which calls itself “Agnad Misr” – Soldiers of Egypt. This group first broke surface on Jan. 24 with a communiqué bearing the motto “Retribution is Life.” It turns out to be made up of Salafi extremists mixed with former members of the Egyptian Islamic Jihad, one of the forerunners of the original Al Qaeda. Its terror agenda focuses on Cairo and its environs.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)