torsdag 19 februari 2015

Danska muslimer radikaliseras i fängelserna.


Danskar fruktar  att Köpenhamnsskytten blev radikaliserad i fängelset, och att fler islamiska terrorister kommer att dyka upp av samma anledning.
Av Arutz Shevas Personal
Först Publicerat: 2015/02/19, 14:01

Något hände i fängelset för Omar El-Hussein, 22-årigen som identifieras av polisen som revolvermannen som dödade två personer i en skytteorgie under helgen i Köpenhamn.

Hans förvandling från små-time kriminell till en kallblodig mördare underblåser en debatt om huruvida en radikaliserande miljö i danska fängelser driver smalltime gangsters i armarna på islamisk extremism.

"Han var galen. När han kom ut ur fängelset var han helt tokig," sa en taxichaufför från bostadsområdet där El-Hussein levde och spelade som barn, sa AFP.

Köpenhamns mångåriga problem med kriminella gäng:  myndigheterna är nu oroliga för att El-Husseins resa från att gå från ett gäng i invandrarsamhället där han växte upp, via fängelse till extremism, kan spegla en bredare trend.

Att ha dömts till två års fängelse för ett knivhugg, visade han sedan en nyfunnert intresse för religion efter att ha släppts precis två veckor före attentaten som riktades mot en synagoga och ett kulturcentrum värd en debatt om yttrandefrihet och islam.

"De saker han pratade om flög helt över pojkarnas huvuden," berättade en källa som kände honom sedan hans barndoms dagar i innerstaden Mjoelnerparken, berättade Berlingske tidningen.

När han kom ut från fängelset talade han inte längre om "bilar och flickor", säger tidningens citerade källor, utan om "att hamna i paradiset".

Utbredd radikalisering

El-Hussein tjänade sin tid i samma anläggning som Sam Mansour, en muslimsk radikal dömd flera gånger för anstiftan till terrorism.

Kriminalvården flaggade El-Hussein upp för att vara i riskzonen för radikalisering, men den danska underrättelsetjänsten sa att de hade "ingen anledning" att tro att han planerade attacker.

Chefen för ett fängelsearbetarförbund, Kim Oesterbye, berättade att radikalisering var "utbredd" bland intagna och att det inte var ovanligt att höra dem heja på de dödliga attackerna mot den franska satiriska veckotidningen Charlie Hebdo och en kosher stormarknad förra månaden.

Danska interner kunde höras skrika om Jyllands-Posten, säger Oesterbye, med hänvisning till den danska tidningen som utlöste våldsamma protester i den muslimska världen med sina 2005 offentliga satiriska karikatyrer av den muslimska profeten Muhammed.

"Det kan handla om någon som vill göra något mot Mohammeds kritiker. Det är vredesutbrott, det är skrik av ilska", sade han.

Ledaren för ett annan fängelsearbetarförbund, John Hatting, tyckte att intagna med islamistiska åsikter skulle skiljas från "sårbara" ungdomar med invandrarbakgrund.

"Vi måste flytta dem bort från där de kan påverka andra ... så att de bara är runt (icke-muslimska) danskar," sade han.

Många i fängelset letade efter riktning och mening i sina liv, vilket gör dem lätt byte för extremister, sade han.

En tidigare fånge berättade för det offentliga programföretaget DR att muslimska extremister hade försökt att vända honom mot etniska danskar och judar.

"Det är hjärntvätt. De försöker komma nära och bli vänner med dig", sa den unge mannen, som ville förbli anonym.

Danska justitieminister Mette Frederiksen har sagt att hon är öppen för idén att separera "inflytelserika" extremister från intagna inför risken att radikaliseras.

"Jag instämmer en hel del med den uppmärksamheten när personal som vandrar runt i fängelserna säger att det kan vara en del av lösningen. De har sina fingrar på pulsen," sade hon till DR.

Två av Paris' beväpnade män, Amedy Coulibaly och Cherif Kouachi, tros ha vänt sig till radikal islam i fängelset där de träffades.

Mohamed Merah, al-Qaidaterrorist som sköt och dödade sju personer i en serie av attacker 2012 i Frankrike, och Mehdi Nemmouche, förra årets mördare i Bryssel, utanför judiska museet , tros ahde också radikaliserats i fängelse.

Gängbråk

Antalet intagna som visar radikaliserade beteende i danska fängelser har spetsas till på senare år på grund av arbetet mot gängrelaterad brottslighet, vanligen i stadsdelar med ett stort antal invandrare, sade Oesterbye.

Innan han sattes bakom galler, hade El-Hussein kopplats till Brothas-gänget från låginkomstgrupaper där han växte upp.

"Dessa ungdomar flyger in och ut ur fängelset," sade Oesterbye.

Kontroversiella stop-and-searchzoner har använts för att rikta problemet, men så sent som 2013 blossade pistol-och knivvåldet upp igen.

Danmarks Centrum för TerrorAnalys sade förra året att "flera personer från den kriminella miljön, inklusive ligor, ansluter  till den islamistiska miljön, vilka sympatiserar med militant islam."

Per capita är Danmark den näst största europeiska källan efter Belgien med jihadistfighters som reser till Mellanöstern.

Men Louise Aagaard Larsen, som hjälper till att träna personalen på danska Kriminalvården, sade att fängelser var bara en liten del av problemet.

Vad gäller El-Hussein, sade hon att traumat av att vara i fängelse skulle kunna ha "knuffat honom över kanten", men att fängelse enbart inte var tillräckligt för att förvandla brottslingar till terrorister.

"Det kan finnas enskilda gängmedlemmar som är religiösa men jag tror inte det finns några gäng där religionen är målet", sade hon.

"Jag är mer oroad över att bli föremål för gängrelaterad brottslighet på ett eller annat sätt i fängelser, eftersom vi har sett i hög grad."

Hon sade att det hade förekommit fall av danska ungdomar som reser till Syrien och ansluter till ett kriminellt gäng efter återvändandet.

"Frågan om dessa unga män är om det handlar om islam eller hash- marknaden eller något så grundläggande som att ha en känsla av tillhörighet någonstans."
Fears Grow in Denmark of Jails as Radical Breeding Grounds.

Danes fear Copenhagen shooter became radicalized in jail, and that more Islamic terrorists will emerge from similar path.By Arutz Sheva Staff

First Publish: 2/19/2015, 2:01 PM
Police personnel along a street in central Copenhagen
Reuters


Something happened in prison to Omar El-Hussein, the 22-year-old identified by police as the gunman who killed two people in a weekend shooting spree in Copenhagen.

His transformation from small-time criminal to cold-blooded killer is fueling a debate about whether a radicalized environment in Danish prisons is pushing smalltime gangsters into the arms of Islamic extremism.

"He was crazy. When he came out of prison he was totally nuts," a taxi driver from the housing estate where El-Hussein lived and played as a child toldAFP.

Copenhagen's longstanding problem with criminal gangs means the authorities are now concerned that El-Hussein's journey from joining a gang in the immigrant community where he grew up, via prison into extremism could mirror a wider trend.

Having been sentenced to two years in prison for a stabbing, he displayed a newfound interest in religion after being released just a fortnight before the attacks that targeted a synagogue and a cultural center hosting a debate on free speech and Islam.

"The things he talked about completely flew over the boys' heads," a source who knew him since his childhood days on the inner city Mjoelnerparken estate told the Berlingske newspaper.

Emerging from jail, he was no longer talking about "cars and girls", the paper quoted sources as saying, but about "ending up in paradise".

Widespread radicalization

El-Hussein served his time in the same facility as Sam Mansour, a Muslim radical convicted several times for inciting terrorism.

Prison services flagged El-Hussein up as being at risk of radicalization, but the Danish intelligence agency said it had "no reason" to believe he was planning attacks.

The head of a prison workers' union, Kim Oesterbye, told AFPthat radicalization was "widespread" among inmates and that it wasn't unusual to hear them cheer the deadly attacks on French satirical weekly Charlie Hebdo and a kosher supermarket last month.

Danish inmates could be heard shouting about Jyllands-Posten, Oesterbye said, referring to the Danish newspaper that triggered violent protests in the Muslim world with its 2005 publication of caricatures lampooning the Muslim prophet Mohammed.

"It could be about someone wanting to do something to this or that Mohammed critic. It's outbursts of rage, it's cries of anger," he said.

The leader of another prison workers' union, John Hatting, called for inmates with Islamist views to be separated from "vulnerable" youths from immigrant backgrounds.

"We'll have to move them away from where they can influence others... so that they are only around (non-Muslim) Danes," he told AFP.

Many in prison were looking for direction and meaning in their lives, making them easy prey for extremists, he said.

A former inmate told public broadcaster DR that Muslim extremists had tried to turn him against ethnic Danes and Jews.

"It's brainwashing. They try to get close and become friends with you," said the young man, who asked to remain anonymous.

Danish Justice Minister Mette Frederiksen has said she is open to the idea of separating "influential" extremists from inmates at riskof becoming radicalized.

"I pay a lot of attention when staff who walk around inside the prisons say it could be part of the solution. They have their fingers on the pulse," she told DR.

Two of the Paris gunmen, Amedy Coulibaly and Cherif Kouachi, are believed to have turned to radical Islam in the prison where they met.

Mohamed Merah, the Al-Qaeda terrorist who shot dead seven people in a series of 2012 attacks in France, and Mehdi Nemmouche, last year's Brussels Jewish museum killer, are also believed to have been radicalized in jail.

Gang wars

The number of inmates displaying radicalized behavior in Danish jails has spiked in recent years because of efforts to combat gang-related crime, usually in neighborhoods with a large number of immigrants, Oesterbye said.

Before he was put behind bars, El-Hussein had been linked to the Brothas gang from the low-income estate where he grew up.

"These youths are flying in and out of jail," Oesterbye said.

Controversial stop-and-search zones have been used to target the problem, but as recently as 2013 gun and knife violence flared up again.

Denmark's Centre for Terror Analysis said last year that "several people from the criminal environment, including gangs, are joining the Islamist environment, which sympathizes with militant Islam."

Per capita, Denmark is the second largest European source after Belgium of jihadist fighters going to the Middle East.

However, Louise Aagaard Larsen, who helps train staff at the Danish Prison and Probation Service, said prisons were only a small part of the problem.

Of El-Hussein, she said the trauma of being in prison could have "pushed him over the edge", but that jail time alone was not enough to turn criminals into terrorists.

"There may be individual gang members who are religious but I don't think there are any gangs where religion is the goal," she said.

"I'm more concerned about becoming the target of gang-related crime in one way or another in prisons because that we have seen to a high degree."

She said there had been cases of Danish youths traveling to Syria and joining a criminal gang after returning.

"The question about these young men is whether it's about Islam or the hash market or something as basic as a having a sense of belonging somewhere."


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)