lördag 21 februari 2015

Iran förbereder att anfalla norra Israel

Av James Lewis

Ta en gammaldags järnstavmagnet och en platt bit vitt papper med hundratals spridda järnfilspån. Så snart pappers placeras på magneten, alla partiklar anpassa runt de två separata poler baren magnetfält. Varje järnpartikel blir polariserad runt en av de två extremerna.

Detta är vad Obama och Jarrett har lyckats uppnå i Mellanöstern. Det är inte en slump. Vi vet att två personer kult av Obama-Jarrett har i hemlighet "förhandla" med mullorna sedan början av Obama åren. Men tiden är knapp, och alla där borta planerar för efter O åren.

För iranierna som innebär att flytta så snabbt som möjligt för att kapitalisera på ett historiskt ögonblick av västra svaghet, maskopi, och boende. Mullorna minns vad som hände när Ronald Reagan vann över Jimmy Carter. De har mindre än två år för att greppa vad de kan.

Det är därför som iranska revolutionära gardet trupper nu rör sig genom Syrien till höga bergs positioner för att attackera Golanhöjderna, nordöstra spets Israel. Syriska arméstyrkor och shiiter rekryterats i Pakistan och Afghanistan arbetar under ledning av Irans Guards.

DEBKAfile har en detaljerad artikel om detta. (Debka är kopplad till israeliska underrättelsetjänsten, men denna typ av saker de inte kid om).


DEBKAfile 18 feb 2015, 09:04 (IDT)

"Även i stormiga vinterförhållanden, den syriska armén fortsatte onsdag att sträva framåt med iransk, Hizbollah och importerade Afghanska och pakistanska shiitiska krafter mot Golan och israeliska linjer. Deras omedelbara målet verkar vara den höga Tel al-Hara fjäll fästning, som den syriska armén förlorade mot rebellstyrkorna. ... Våra militära källor rapporterar att nedgången av Tel al-Hara skulle lägga Quneitra (på Goland Heights) öppen för angrepp. ... (I) Quneitra ... Teheran planerar att etablera en större militär utpost och framåt ledningscentral upp mot Israels Golan driftsättning. Detta är den första instansen av Syriens Bashar Assad accepterar att passera en warfront till iransk kommandot. "

Som svar har Israel genomfört ett framgångsrikt halshuggning strejk över gränsen och dödade ett halvt dussin topp Guard officerare och ett halvt dussin Hizbollah planerare. Syriska artilleri har enligt uppgift dödat 200 vakter i en "friendly fire" olycka - men Israel vet nog hur man tränga syriska slagfältet elektronik.

Av alla de extremt farliga händelser som nu samla fart i regionen, är den iranska-syriska enhet mot norra Israel den farligaste. Anledningen är enkel. Israel har en sofistikerad nukleär, massförstörelsevapen och missiler avskräckande, att användas under militära doktriner som liknar vår egen. För rationella nationer, massförstörelsevapen är en sista utväg, bara användbart när ett hot är direkt och existentiell. Iran har alltid spelat den galna kortet, en stor show av irrationell fanatism och raseri. Kanske de verkligen är galna - ingen vet säkert.

Mullorna försöker nu pressa Israel på väggen - vilket är när en västerländsk avskräckande doktrinen träder i kraft. Ayatollah Khamenei, den "högste ledaren", har uppenbarligen beslutat detta är det ögonblick då Amerika inte kommer att försvara sina tidigare allierade. Kanske Obama och Jarrett har faktiskt sagt till honom så; Kanske Iran har trängt denna ytterst dumt och malignt administration. Hur det än må vara, är Iran flyttar militära styrkor genom Syrien mot Israel. Iran också vinna makten i Jemen (som kontrollerar den smala ingången till Röda havet). Alla dessa drag direkt hotar Saudiarabien och Egypten, samt Israel och US Naval och flygvapnet tillgångar i regionen.

Detta är en enorm iransk Gamble, kanske en martyrium Gamble, efter Khomeinis krigs teologi.

Detta är alltså den farligaste ögonblicket sedan Kubakrisen 1962. Det är ett ögonblick av oförutsägbar konfrontation, med kärnvapen i görningen.

Obama och iranierna är spelberoende allt på dugg av ett mynt.

Israel har inte arbetskraft för att matcha Iran, Syrien och Hizbollah vid gränsen Golan. Om iranierna iscensätta en blixtkrig mot Golan, med hjälp av en kraft femtio eller flera tankar nu placerade i Syrien, kan Israel gripa okonventionella vapen. Dessa kan variera från massiv elektronisk krigföring till beväpning syriska sunni rebellerna, till ett brett spektrum av WMD ter.

Om Golan blir flampunkt, är ett troligt resultat en enorm regionalt krig, gropfrätning shiitiska Iran mot sunniaraber. Israel har länge haft kontakt med saudierna och egyptierna om hur man ska bemöta iransk aggression. Om Israel dras in regionala kaos, är det troligt att stödja sunni befogenheter, som behöver all hjälp de kan få.
Iran har en shiitisk martyrskap bekännelse, vilket antyder att det försöker provocera en israelisk attack som förutsägbart kommer rasande Obama och västerländska liberaler, så att Iran kan spela den förfördelade offret. Den muslimska världen, vilket är 80% sunni, kan sedan tillbaka shiitiska Iran.Den mest intelligenta formen av förköp på Golan är därför den mest osynliga ett. Stora nukleära smällar är självförgörande. Silent strejker kan fungera. Det finns nu en rad okonventionella vapen tillgängliga för tekniskt avancerade nationer. Däremot kan alla lokala krig spred oförutsägbart runt Mellanöstern.

Obama har fört oss till den nukleära randen. Det är viktigt att förstå att detta inte är en olycka. Det är ändamålsenligt. Det är en fortsättning av Carter-Brzezinski strategi som satte Ayatolla Khomeini i ström fyrtio år sedan - den första islamiska kalifatet. Obama-Carter strategin gör ingen rationell mening alls, utom möjligen i någon berusad fakultets lounge. Riskerna är enorma, och potentialen för en större våldsam motreaktion mot USA och Europa är mycket stor. Iran har nu ICBMs som kan nå Europa och snart, USA.

Den enskilt största faktorn i denna kris är det vakuum av amerikansk makt. I decennier USA var betrodd att bevara freden i Persiska viken, där perser och araber har stirrar på varandra med oförsonlig hat för tusen år, över femtio miles av vatten.

Obama har förstört något förtroende i Amerika. Vi har "gemenskap oorganiserad" Mellanöstern.

När Netanyahu kommer till Washington i trots mot Obama, kommer iranierna och ISIS hurra för Obama.

Men kanske det amerikanska folket kommer att komma till sina egna slutsatser.


Länk


21 feb 2015

February 21, 2015

Iran prepares to attack Northern Israel

By James Lewis

Take an old-fashioned iron bar magnet and a flat piece of white paper with hundreds of scattered iron filings. As soon as the paper is placed on the magnet, all the particles align around the two separate poles of the bar’s magnetic field. Every iron particle becomes polarized around one of the two extremes.

This is what Obama and Jarrett have managed to achieve in the Middle East. It is not an accident. We know that the two-person cult of Obama-Jarrett have been secretly “negotiating” with the mullahs since the beginning of the Obama years. But time is running out, and everybody over there is planning for the post-O years.

For the Iranians that means moving as fast as possible to capitalize on a historic moment of Western weakness, collusion, and accommodation. The mullahs remember what happened when Ronald Reagan won over Jimmy Carter. They have less than two years to grab whatever they can.

That is why Iranian Revolutionary Guard troops are now moving through Syria into high mountain positions to attack the Golan Heights, the northeastern tip of Israel. Syrian Army forces and Shi’ites recruited in Pakistan and Afghanistan are working under the command of Iran’s Guards.

DEBKAfile has a detailed article on this. (Debka is linked to Israeli intelligence, but this kind of stuff they don’t kid about).


DEBKAfile February 18, 2015, 9:04 AM (IDT)

“Even in stormy winter conditions, the Syrian army continued Wednesday to press forward with Iranian, Hizballah and imported Afghani and Pakistani Shiite forces towards the Golan and Israeli lines. Their immediate objective appears to be the lofty Tel al-Hara mountain fortress, which the Syrian army lost to rebel forces. … Our military sources report that the fall of Tel al-Hara would lay Quneitra (on the Goland Heights) open to attack. …(In) Quneitra… Tehran plans to establish a major military outpost and forward command center up against Israel’s Golan deployment. This is the first instance of Syria’s Bashar Assad agreeing to pass a warfront to Iranian command.”

In response, Israel has conducted a successful decapitation strike across the border, killing half a dozen top Guard officers and half a dozen Hizb’allah planners. Syrian artillery has reportedly killed 200 Guards in a “friendly fire” accident -– but Israel probably knows how to penetrate Syrian battlefield electronics.

Of all the extremely dangerous events that are now gathering momentum in the region, the Iranian-Syrian drive against northern Israel is the most dangerous. The reason is simple. Israel has a sophisticated nuclear, WMD, and missile deterrent, to be used under military doctrines similar to our own. For rational nations, WMDs are a last resort, only usable when a threat is direct and existential. Iran has always played the crazy card, a big show of irrational fanaticism and rage. Maybe they really are crazy -- nobody knows for sure.

The mullahs are now trying to push Israel to the wall –- which is when a Western-style deterrent doctrine comes into force. Ayatollah Khamenei, the “Supreme Guide,” has obviously decided this is the moment when America will not defend its former allies. Maybe Obama and Jarrett have actually told him so; maybe Iran has penetrated this supremely foolish and malignant administration. Whatever the case may be, Iran is moving military forces through Syria toward Israel. Iran is also winning power in Yemen (which controls the narrow entrance to the Red Sea). All these moves directly threaten Saudi Arabia and Egypt, as well as Israel and U.S. naval and air force assets in the region.

This is an enormous Iranian gamble, maybe a martyrdom gamble, following Khomeinist war theology.

This is therefore the most dangerous moment since the Cuban Missile Crisis of 1962. It is a moment of unpredictable confrontation, with nuclear weapons in the offing.

Obama and the Iranians are gambling everything on the toss of a coin.

Israel does not have the manpower to match Iran, Syria, and Hizb’allah at the Golan border. If the Iranians stage a blitzkrieg against the Golan, using a force of fifty or more tanks now located in Syria, Israel may resort to unconventional weapons. These can range from massive electronic warfare to arming the Syrian Sunni rebels, to a wide range of WMD’s.

If the Golan becomes the flashpoint, a likely outcome is a huge regional war, pitting Shi’ite Iran against Sunni Arabs. Israel has long had contacts with the Saudis and Egyptians on how to respond to Iranian aggression. If Israel is drawn into regional chaos, it is likely to support the Sunni powers, who will need all the help they can get.
Iran has a Shi’ite martyrdom creed, which suggests it is trying to provoke an Israeli strike that will predictably enrage Obama and Western liberals, so that Iran can play the aggrieved victim. The Muslim world, which is 80% Sunni, may then back Shi’ite Iran.The most intelligent form of preemption on the Golan is therefore the most invisible one. Big nuclear bangs are self-defeating. Silent strikes may work. There is now a range of unconventional weapons available to technically advanced nations. However, any local war can spread unpredictably around the Middle East.

Obama has brought us to the nuclear brink. It is vital to understand that this is not an accident. It is purposeful. It is a continuation of the Carter-Brzezinski strategy that put Ayatollah Khomeini into power forty years ago -- the first Islamic Caliphate. The Obama-Carter strategy makes no rational sense at all, except perhaps in some drunken faculty lounge. The risks are enormous, and the potential for a major violent backlash against the United States and Europe is very great. Iran now has ICBMs that can reach Europe and soon, the United States.

The single biggest factor in this crisis is the vacuum of American power. For decades the United States was trusted to keep the peace in the Persian Gulf, where Persians and Arabs have been staring at each with implacable hatred for a thousand years, across fifty miles of water.

Obama has destroyed any trust in America. We have “community disorganized” the Middle East.

When Netanyahu comes to Washington in defiance of Obama, the Iranians and ISIS will cheer for Obama.

But maybe the American people will come to their own conclusions.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)