torsdag 12 februari 2015

EU kommer att förlora stora summor om de envisas att följa naziideerna att bojkotta Israel som nu.

Nu börjar också Kongressen bli riktigt arg över att EU följer gamla Nazitankar om att man inte får handla med judar. Deras frenetiska försök till handelsblockad av Israel i allt högre grad är direkt olaglig och ett självklart brott mot EUs definition av antisemitism.

Fler länkar: 

US proposition syftar till att knyta massiv handelspakt till EUs förkastande av BDS
Tvåpartilagstiftare strävar efter att ta avstånd från Israelbojkotten  i Europa som en viktig förhandlingspunkt i det största frihandelsavtal i historien

REBECCA Shimoni STOIL februari 10, 2015, 20:20

Washington - En ny kongressproposition kommer att försöka kämpa mot ansträngningarna att bojkotta Israel genom att länka förkastande av BDS till ett handelsavtal som förhandlas med EU, den största frihandelsavtalet i historien

Israelhandel och kommersiell Enhancement Act, som officiellt kommer att lämnas in tisdag eftermiddag i Washington, har tvåparti-sponsring och uppbackare hoppas att det kommer att hjälpa den snabbt framåt  genom kongressen.

Representanter Peter Roskam (R-IL) och Juan Vargas (D-CA) ,medförslagsställare i en bipartisan lagstiftning, vilket de säger kommer att "påverka pågående handelsförhandlingar för att avskräcka presumtiva amerikanska handelspartner från att delta i den ekonomiska diskrimineringen mot Israel."

Lagförslaget, som har arbetats på i över sex månader,  tillåter inte någon form av federalt svar på inhemska BDS-initiativ, utan snarare skulle använda frihandelsförhandlingarna för att avskräcka utländska och internationella institutioner från att stödja initiativ för att bojkotta, avyttra från eller sanktionera Israel.

Laförslagets sponsorer har sina ögon på de pågående förhandlingarna för att skapa ett frihandelsavtal mellan USA och EU - ett avtal som förespråkarna säger kommer att vara det största frihandelsavtal i historien.

Åtgärden skulle göra förkastande av BDS en viktig invändning i förhandlingarna om handelspakt.

"Propositionen kommer att upprätta en tydlig amerikansk politik att motsätta BDS som är så skadligt för global handel och regional fred och stabilitet", skrev Vargas och Roskam  i inledningen till åtgärden.

Introduktionen konstaterar att lagförslaget är ett svar på en växande trend bland länder "främst i Europa, för att isolera och avlegalisera Israel genom BDS för politiska syften."

De två kommer att börja att mönstra på ytterligare co-sponsorer efter det att propositionen introduceras på tisdag eftermiddag, och är optimistiska om att det kan gå igenom det republikanska-kontrollerade representanthuset.

"Idag har ett oroväckande antal länder inom och utanför EU anammat BDS som en form av ekonomisk krigföring som syftar att lamslå Israels ekonomi och demonisera dess existens. Dessa attacker inte bara hotar Israel, utan handelsförbindelser över hela världen ", sade Roskam på tisdagen. "Lagen om amerikansk-Israel handel och Commercial Enhancement kommer att säkerställa att amerikanska frihandelspartner aldrig engagerar sig i denna skadliga och illegitima politiska protest mot Israel, och samtidigt skydda amerikanska företag från utländska stämningar riktade mot dess associationer med Israel."

"BDS är en skadlig politisk taktik som syftar till att undergräva och minska Israels ekonomiska styrka", sade Vargas. "Vi måste lugna vårt engagemang för våra allierade i regionen genom att tydligt definiera amerikansk politik att motsätta sig denna praxis och avskräcka andra nationer från att anta BDS-politik mot Israel."

För att frihandelsavtal med EU att föras i land måste kongressen  passera Business Protection Authority, som gör presidenten att förhandla om frihandels erbjudanden. TPA kommer med en rad viktiga mål för förhandlingarna - och räkningen sponsorer hoppas att inkludera förkastande av BDS som en av dem.

"Vi ser detta lagförslag som en bit av ett pussel. Det finns ingen lösning på BDS rörelsen - det finns en ekonomisk sida, en akademisk sida, en kulturell sida, "sade en medhjälpare till Roskam. "Vi tror att detta är ett proaktivt förhållningssätt som ser fram emot på frihandelsförhandlingarna som vi har med EU och vi tror att detta skulle kunna ha en betydande inverkan."

Den bill sponsorer drog paralleller till lagar som kongressen på 1970-talet när det gäller Arabförbundets bojkott av Israel, och noterade att senare handelsavtal med Bahrain och Oman ingår antibojkottklausuler.

Istället kommer räkningen instruera USA handelsrepresentant (USTR) att utnyttja frihandelsförhandlingar för att avskräcka potentiella handelspartner från att delta i eller främja politiskt motiverade handlingar BDS mot Israel, och att söka eliminering av bojkotter och handelshinder där de existerar.

Denna bestämmelse skulle påverka de pågående frihandelsförhandlingarna mellan USA och EU.

Insatserna är höga för européerna - EUs uppskattningar tyder på att en sådan affär skulle kunna lägga till  0,5% till EU:s årliga ekonomiska produktion.

Lagstiftningen fastställer också som USA: s politik opposition mot politiskt motiverade åtgärder av stater eller internationella institutioner som straffar eller på annat sätt begränsar handelsförbindelser specifikt med Israel. Detta skulle inkludera bojkott och avyttring, samt statligt stödda sanktioner.

Det skulle förbjuda amerikanska domstolar från att erkänna eller verkställa domar som görs av en utländsk domstol mot amerikanska företag av det enda skälet att sådana företag gör affärer i Israel.

Administrationen skulle krävas för att ge kongressen med regelbundna rapporter om sådana bedömningar och åtgärder som vidtagits av regeringen för att avskräcka dem.

Det kommer också att etablera övervakningen av BDS-relaterade aktiviteter genom att kräva av utländska företag som handlas på amerikanska börserna att redovisa huruvida de har deltagit i, eller har haft påtryckningar att delta i, tvinga ekonomisk diskriminering mot Israel. Lagstiftningen  upprättar dock inte  någon påföljd för detta.

Propositionen innehåller också uttalanden som bekräftar den ekonomiska relationen mellan USA och Israel, däribland "strategiska betydelsen av handel och handelsförbindelser till att uppnå hållbar fred och stabilitet i regionen."

Denna sista bestämmelse var avsedd av sponsorer för att inte bara sätta kongressen "på skivan" mot BDS som skadliga för handeln, utan också på grund av att det undergräver möjligheterna för ett fredsavtal mellan Israel och palestinierna.

Tidigare ambassadör i Washington Michael Oren, för för närvarande en kampanj för att komma in i israeliska Knesset, godkände lagförslaget i ett brev till Vargas och Roskam.

Oren beskrev lagen som upprättande av  "ett nytt och principiellt stopp mot alla försök att bojkotta Israel och att undergräva USA:s vitala intressen i Mellanöstern."

Oren publicerade en debatt i Politico i december 2013 som uppmanar till kongressens åtgärder mot BDS rörelsen, och har arbetat med sponsorer till lagen under det senaste året för att ta sig an problemet.

Som  banden mellan Washington och Jerusalem verkar ha drabbat en låg niv som inte setts på årtionden, Oren sade att Roskam-Vargas proposition "är ett bevis på den historiska alliansen mellan våra två länder och en påminnelse till världen omjjmbnn USA:s åtagande att alltid stå vid dess vänner. "

"Kongressen har alltid varit grunden för relationen mellan USA och Israel, och vi har en historisk möjlighet för oss att återigen bekräfta de ömsesidigt fördelaktiga band som binder våra stora nationer," betonade Roskam.


Dagens EU

US bill seeks to tie massive trade pact to EU rejection of BDS


Bipartisan lawmakers aim to make renunciation of Israel boycott efforts in Europe a key negotiating point in largest free trade deal in history

BY REBECCA SHIMONI STOIL February 10, 2015, 8:20 pm

ASHINGTON — A new Congressional bill will seek to battle efforts to boycott Israel by linking rejection of BDS to a trade agreement being negotiated with the European Union, the largest free trade deal in history

The Israel Trade and Commercial Enhancement Act, which will be officially submitted Tuesday afternoon in Washington, enjoys bipartisan sponsorship which backers hope will help it advance quickly through Congress.

Representatives Peter Roskam (R-IL) and Juan Vargas (D-CA) co-sponsored the bipartisan legislation, which they say will “leverage ongoing trade negotiations to discourage prospective US trade partners from engaging in economic discrimination against Israel.”

The bill, which has been worked on for over six months, does not authorize any sort of federal response to domestic BDS initiatives, but rather would use free trade negotiations to discourage foreign and international institutions from supporting initiatives to boycott, divest from, or sanction Israel.

The bill’s sponsors have their eyes on the ongoing negotiations to create a free trade agreement between the US and EU – an agreement that proponents say will be the largest free trade deal in history.

The measure would make rejection of BDS a major objection of negotiations for the trade pact.

“The bill will and establishes a clear US policy of opposing BDS as detrimental to global trade and regional peace and stability,” Vargas and Roskam wrote in the introduction to the measure.

The introduction notes that the bill comes in response to a growing trend among countries, “primarily in Europe, to isolate and delegitimize Israel through BDS for political purposes.”

The two will begin to sign on additional co-sponsors after the bill is introduced on Tuesday afternoon, and are optimistic that it can advance through the Republican-controlled House of Representatives.

“Today, an alarming number of countries within the European Union and beyond have embraced BDS as a form of economic warfare aimed to cripple Israel’s economy and demonize its very existence. These attacks not only threaten Israel, but commercial relations across the globe,” Roskam said Tuesday. “The US -Israel Trade and Commercial Enhancement Act will ensure that American free trade partners never engage in this harmful and illegitimate political protest against Israel, while also protecting US companies from foreign lawsuits targeting their associations with Israel.”

“BDS is a harmful political tactic which seeks to undermine and diminish Israel’s economic strength,” said Vargas. “We need to reassure our commitment to our ally in the region by clearly defining US policy to oppose this practice and dissuade other nations from adopting BDS policies toward Israel.”

In order for the free-trade deal with the EU to be brought to fruition, Congress must pass the Trade Protection Authority, which enables the president to negotiate free trade deals. The TPA comes with a series of major objectives for negotiations – and the bill’s sponsors hope to include rejection of BDS as one of them.

“We see this bill as one piece of a puzzle. There is no one solution to the BDS movement – there is an economic side, an academic side, a cultural side,” said an aide to Roskam. “We think this is a proactive approach that looks forward at the free trade negotiations that we’re having with the EU and we think this could have a significant impact.”

The bill’s sponsors drew parallels to laws passed by Congress in the 1970s regarding the Arab League boycott of Israel, and noted that more recent trade agreements with Bahrain and Oman included anti-boycott clauses.

Instead, the bill will instruct the United States Trade Representative (USTR) to utilize free trade negotiations to discourage potential trade partners from participating in or promoting politically motivated acts of BDS against Israel, and to seek the elimination of boycotts and barriers to trade where they exist.

This provision would impact the ongoing free trade negotiations between the US and the European Union.

The stakes are high for the Europeans – EU estimates suggest that such a deal could add some 0.5% to the EU’s annual economic output.

The legislation also establishes as US policy opposition politically motivated actions by states or international institutions that penalize or otherwise limit commercial relations specifically with Israel. This would include boycotts and divestment, as well as state-sponsored sanctions.

It would prohibit American courts from recognizing or enforcing judgments made by a foreign court against American companies for the sole reason that such companies are conducting business in Israel.

The administration would be required to provide Congress with regular reports on any such judgments and steps taken by the government to discourage them.

It will also establish the monitoring of BDS-related activities by requiring foreign companies traded on US stock exchanges to disclose whether they have participated in, or have faced pressure to participate in, acts of economic discrimination against Israel. The legislation does not however establish any penalty for doing so.

The bill also contains statements reaffirming the economic relationship between the US and Israel, including the “strategic importance of trade and commercial relations to the pursuit of sustainable peace and regional stability.”

This last clause was intended by the sponsors to not just put Congress “on the record” against BDS as deleterious to trade, but also on the grounds that it undermines the possibilities for a peace agreement between Israel and the Palestinians.

Former ambassador to Washington Michael Oren, currently campaigning to enter the Israeli Knesset, endorsed the bill in a letter to Vargas and Roskam.

Oren described the bill as setting “a new and principled bar against all attempts to boycott Israel and to undermine America’s vital interests in the Middle East.”

Oren published an op-ed piece in Politico in December 2013 calling for Congressional action against the BDS movement, and has worked with the bill’s sponsors over the past year to confront the phenomenon.

Coming as ties between Washington and Jerusalem seem to have hit an low not seen in decades, Oren said the Roskam-Vargas bill “is a testament to the historical alliance between our two countries and a reminder to the world of America’s commitment to always stand by its friends.”

“Congress has always been the bedrock of the US-Israel relationship, and we have an historic opportunity before us to once again reaffirm the mutually beneficial ties that bind our great nations,” Roskam stressed.Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)