torsdag 29 juni 2017

Revolutionerande ny teknik avslöjar ny "gömd" text.

Ny israelisk arkeologisk teknik visar nya gamla hebreiska texter. sorry Abbas och UNESCO, som förlorar vad som än händer, inga historiska bevis för något "palestina" men fler och fler bevis för flertusenårig judisk närvaro. .
Revolutionary technology reveals dazzling ‘hidden’ text on biblical-era shardPottery from almost 3,000 years ago found to feature previously unseen rare First Temple Hebrew writing; other finds from same era now also to be reinvestigated


 June 14, 2017, 11:14 pm 9

onsdag 28 juni 2017

Syriska oppositionsledare, Iran är fienden, inte Israel


https://unitedwithisrael.org/syrian-opposition-leader-real-enemy-is-iran-not-israel/


“We want peace with Israel. Most people understand that the enemy is Iran and not Israel,” said Salim Hudaifa of the Free Syrian Army.

A leading member of Syria’s political opposition said most Syrians view Iran as the real enemy and not Israel, adding that Israel could do more to help the Syrian people.
“We want peace with Israel, and today, among the opposition in Syria, most people understand that the enemy is Iran and not Israel, so there is a good chance that there will be peace in the future,” said Salim Hudaifa, a former Syrian military officer who serves as a political representative of the opposition’s Free Syrian Army at the Eurasian Media Forum in Kazakhstan.
Hudaifa is a former intelligence officer who abandoned Syria’s military in the 1990s and eventually gained asylum in Denmark. During the Syrian Civil War, Hudaifa was recruited by the US to head a program to train the Free Syrian Army, but the program was eventually abandoned by the US Defense Department.
Israel needs to do more and help the rebels. People here are disappointed [with Israel]. There are also quite a few who think that [the Israelis] are helping [Syrian President Bashar] Assad, because they see that the Israeli-Syrian border is quiet,” Hudaifa said during a forum attended by Israeli dignitaries such as Gilead Sher, the Jewish state’s former chief peace negotiator.

Arab Media Does Not Report Israeli Aid

“I think [Israel] can be more proactive and help us,” added Hudaifa. “Regarding the treatment of the wounded in your hospitals, it certainly improved Israel’s image in the eyes of Syrians, but only in a limited way. The reason is that the Arab media does not report it.”
Israel is secretly supporting Syrian rebel groups along its border with Syria in the Golan Heights, providing them with funds, food, fuel and medical supplies, The Wall Street Journal reported last week.
While Israel has largely refrained from getting involved in the six-year-long civil war, it has periodically carried out airstrikes in Syria when its interests are threatened. These strikes have mainly been against the Lebanese terror group Hezbollah, which is significantly involved in supporting Assad’s regime in the conflict.
While Israel has largely remained neutral in regards to the conflict in Syria, IDF medics and Israeli doctors have treated more than 3,000 Syrian war casualties in special IDF medical facilities set up along the border as well as in Israeli hospitals.
Israelis have also launched several humanitarian campaigns on behalf of the beleaguered Syrian refugees, as well as an effort to raise funds for humanitarian aid for the victims.
Ziv Medical Center in northern Israel, which has treated over 700 casualties from the civil war raging in Syria, launched a fundraising campaign for medical supplies and other important items necessary for the victims’ recuperation.
In December, Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Israel is seeking ways to boost its aid to Syria’s swelling refugee population.


tisdag 27 juni 2017

Kina och Trump inser faran med islam.China Makes Major Moves To Ban Islam

10, 2015


ChinaIslam-1024x535
Apparently, China realizes what the West doesn’t. – Bet you never thought you’d read that here – Namely, that Islam is very dangerous. It’s kind of ironic that the oppressive nation sees what free nations don’t: Islam will turn nasty. It always does. Everywhere the religion/political ideology have been given an inch, they’ve taken a mile. Like a rabid dog, once it gets strong enough, it will bite us.
So what is China doing? It’s declaring an all-out war to make sure Islam doesn’t take over, and never gains the strength to attack them. So let me simplify it:
– Female head-coverings are banned. Period.
– Men are discouraged from growing long beards (often poorly grown ones, might I add)
– Even Islamic restaurants are forced sell cigarettes and drinks. And …
– They must display them prominently. Any business owner who does not follow this order…will lose their business. Gone.
They’re not tolerating Islam at all. That simple. China sees what’s happening to the West. It sees what happened in France, throughout the European world, in Boston and even in Texas. And that’s just the tip of the iceberg! They see it, and they’ve decided to stop any kind of political Islamic plague before it grows out of control.
In other words: China learns. Unlike our inept government, it realizes, ‘Hey, Islam wants destroy us.’ It realizes that Islam is political in nature, not just religious. Don’t get me wrong, communism is terrible, but it’s also what absolves China from the shackling burdens of political correctness. They’d rather survive than be politically correct.


måndag 26 juni 2017

Faller Väst samman?

Fernand Braudel, sade i sin bok "Grammaire des civilisations", att väst är bildat av det "gamla Europa", Amerika är "dotter till Europa" och Ryssland, "det andra Europa".
Mellan 1976 och 1991 översteg de ryska födelsernas sista sexton år och de första sexton postkommunistiska åren (1992-2007) dödsfallet med 11,4 miljoner, medan de döda överskred födseln med 12,4 miljoner under andra perioden. Sedan kom Vladimir Putin och inverterade cykeln, vilket ledde till att fertilitetshastigheten var nära ersättningsvärdena.
"Rysslands födelsetal ligger nu över europeiska länder", konstaterade Rysslands president Vladimir Putin under hans senaste årliga TV-sända utfrågning. "Födelsetalen här ökar i takt med vad europeiska länder inte uppnår idag, säger Putin. Tyvärr har Putin rätt. Länk.

När vi tänker på Italien, Tyskland, Spanien och andra europeiska nationer ser vi en mycket god livskvalitet, helgdagar firas alltid, krig har avskaffats, människor har god hälsa och det finns till och med "polyamoriska familjer". Vad är det att oroa sig för? Det västra egot har äntligen befriats och det regerar nu som en brutal diktator.

"Vi andra, civilisationer, vi vet nu att vi är dödliga", skrev franska författaren Paul Valery. En nation är helt beroende av dess demografi och kan försvinna eller bli radikalt annorlunda i händelse av en fertilitetskollaps. Det är vad som har kallats den "vita pesten".

Det är vad som händer i väst. Och demografi har enorma konsekvenser också för Europas säkerhet, eftersom många länder nu vägrar att investera i militären. I ett åldrande land går de offentliga resurserna till pension och välfärd för gamla människor.

Uttrycket "vit pest" bildades 1976 av en stor fransk historiker, Pierre Chaunu, för att förklara att dagens fallande fertilitetsnivåer har liknande konsekvenser som den "svarta pesten". För Chaunu är de fallande födelsetalerna som krig. Genom att studera den västeuropeiska demografiska statistiken såg Chaunu plötsligt att under 1950-talet fanns det ett brutalt demografiskt fall i Berlin. Det var inte en olycka, skrev Chaunu, men symbolen för ett Europa som hade valt självmord.

Ser Europa nu på sin egen ångest? Vittnar vi för den västerländska civilisations död, såsom under det romerska rikets nedgång? Och vilken form kommer den här europeiska hösten att ta? Den våldsamma spänningen eller långsam utspädning? De inre implosionerna eller de barbariska invasionerna?
Många västerländska länder, inklusive Spanien, Tyskland, Portugal, Polen, Italien, Sydkorea och Tjeckien, har idag ett födelsetal mellan 1,0 och 1,3. Några av dessa är redan märkta med en våldsam minskning av den egna befolkningen.

Många västerländska barn växer nu upp utan bröder och systrar och en stor del män och kvinnor som bor i de mest avancerade nationerna kommer aldrig att få barn och kommer att dö ensamma. "Barnlöst liv" och "enda barnsyndrom" är de nya västerländska modeller som studeras av sociologerna. Institutioner och civilisationer kollapsar oftare inifrån än från utsidan. Västet är lätt som luft och beslutsamhet som en mus. Det är därför det paralyseras framför islamisk terrorism.

Avbefolkningen är inte en modell, förutom vid krigstid, epidemi eller naturkatastrofer. Men det har blivit en modell i det rika, friska, fria och säkra Europa. Vad händer?

Alexander Solzhenitsyn sade att första världskriget hade dödat den europeiska andan. Han hade nog rätt.


SLUTET

Will the West implode or fall under barbaric invasions?

We are witnessing the advance of the White Plague.

Fernand Braudel, in his book “Grammaire des civilizations”, said that the West is formed by the “old Europe”, America is the “daughter of Europe” and Russia, “the other Europe”. 
Between 1976 and 1991, the last sixteen years of the Soviet power and the first sixteen post-communist years (1992-2007), Russian births exceeded deaths by 11.4 million, while in the second period, the dead exceeded the births by 12.4 million. Then came Vladimir Putin and inverted the cycle, bringing the fertility rate close to replacement values. 
“Russia’s birth rates are now outpacing European countries”, Russian President Vladimir Putin noted during his recent annual televised Q&A marathon. “The birth rate here is increasing at a rate that European countries don’t achieve today," Putin said. Unfortunately, Putin is right. 

Childless life” and “only child syndrome” are the new Western models under study by the sociologists.
When we think about Italy, Germany, Spain and other European nations, we see a very good quality of life, holidays are always coming, war has been abolished, people are in good health and there are even “polyamory families”. What’s to worry about? The Western ego has been finally freed and it is now reigning as a brutal dictator. 
“We others, civilizations, we now know that we are mortal”, wrote the French novelist Paul Valery. A nation is totally dependent on its demographics and can disappear or become radically different in case of a fertility collapse. It is what has been called the “white plague”.
That's what's happening in the West. And demography has immense consequences also for the security of Europe, since now many countries are refusing to invest in the military. In an aging country, the public resources go to retirement and welfare for old people. 
The expression “white plague” was coined in 1976 by a great French historian, Pierre Chaunu, to explain that today the falling fertility rates have similar consequences to the “black plague”. For Chaunu, the declining birth rates are like war. Studying the Western European demographic statistics, Chaunu saw suddenly that during the 1950s there was a brutal demographic fall in the city of Berlin. It was not an accident, Chaunu wrote, but the symbol of a Europe that had chosen suicide.
Is Europe now watching its own agony? Are we witnessing the death of Western civilization, such as during the decline of the Roman Empire? And what form this European autumn will take? The violent tension or the slow dilution? The internal implosions or the barbaric invasions?
Many Western nations, including Spain, Germany, Portugal, Poland, Italy, South Korea and the Czech Republic, today have a birth rate between 1.0 and 1.3. Some of these are already marked by a violent reduction of theiw own population.
Many Western children are now growing up without brothers and sisters and a large proportion of men and women living in the most advanced nations will never have children and will die alone. “Childless life” and “only child syndrome” are the new Western models under study by the sociologists. Institutions and civilizations collapse more often from within than from outside. The West is light as the air and has the determination of mice. That is why it is paralized in front of Islamic terrorism. 
De-population is not a model, except for periods of war, epidemic or natural disasters. But it has become a model in the rich, healthy, free, and safe Europe. What is going on?
Alexander Solzhenitsyn said that the First World War had killed the European spirit. He was probably right. 
END

USAs bild av Sverige. Israel.

Du minns att Wäggström berättade för USAs utrikesminister att den enda korrekta bilden var vad hon berättade :)  Se t.ex:

https://thegolanispy.wordpress.com/2017/03/09/tillerson-moter-israels-utrikesminister-jamfor-med-wallstroms-formanande-samtal/

https://thegolanispy.wordpress.com/2017/03/07/dagens-utlandska-bild-av-sverige-vad-sager-wallstrom

https://thegolanispy.wordpress.com/2017/03/04/margot-diktaturens-enda-lagliga-rost//

Det fria ordet är alltså offentligt slut enligt svenska utrikesdepartementet och det är också den bilden Sverige visar utåt

Eftersom denna bloggen till stor del handlar om den snedvridna bilden av Israel i Sverige - här ett exempel: Rymdforskning. Sverige. Israel.Contents

  [hide

 . 

.

Sweden’s Lesbian Bishop Wants to Add Muslim Prayer Spacessöndag 25 juni 2017

Fredsprocess 4699.

Trumps sändebud reser för att "freds"förhandla för 4700 gången, vad ska Abbas mutas med denna gången? En mycket tänkvärd artikel.
Är inte första försöket att få Abbas och efterföljare att VILJA ha fred? Att sluta få enorma summor för att dikta upp skolböcker fulla av israelhat? Vilket gäller både Abbaskontrollerat land och Gaza - vars skolor domineras av Hamaslärare och enorma summor från Sverige..

Another peace process, Jared?

This is PEACE PROCESS number 4,699 – and Mahmoud Abbas and his PA/PLO are still the most rotten dirty scoundrels anywhere in the world.


Contact Editor
Jack Engelhard, 


After writing about Otto Warmbier, a truly disturbing story from start to finish, I figured to give the world a rest. I’d watch baseball for an hour or two.
But the Cincinnati Reds and even the Yankees keep losing. 
Can’t catch a break. Nothing to do but catch up on the news – and here in living color on Fox News is Jared Kushner, President Trump’s son-in-law and top advisor on a trip to Israel to “restart the PEACE PROCESS.,” the PEACE PROCESS, Dear Jared, that’s been going on since Harry met Sally, or back to when Isaac met Ishmael, or maybe even when Cain met Abel.
By my count, this is PEACE PROCESS number 4,699 – and Mahmoud Abbas and his PA/PLO are still the most rotten dirty scoundrels anywhere in the world.
I should not have to tell you this. You’re Jewish. Your heart is in the right place for Israel. I know this. I trust this. You’re frum, observant, and if you play a round of golf on the Sabbath now and then, who cares. Not me. Given all my sins, I’d be the last to judge. But about your effort to BRING BOTH SIDES TOGETHER, we need to talk.
The papers say you’ve already met with Prime Minister Benjamin Netanyahu. Why not just leave it at that and go home? Bibi can tell you all you need to know.
Even I can tell you all you need to know.
But my television keeps telling me that you will also be meeting with Abbas, the man who personifies worldwide Islamic Terrorism with a smile and a shine.
With him you intend to make peace?
I should not have tell you about the Maalot Massacre, the Passover Massacre, the Munich Olympics Massacre, Klinghoffer and so much more in which he had a hand. Nor should I have to remind you that he stirs up incitement about the Temple Mount whenever business is slow. 
For sure you must know that he pays his people to murder Jews. You do know this, right? 
In case you forgot, he makes statues for his “martyrs,” those terrorists of his who commit bloody murder, and pays their families enormous sums.

Why make peace where there is no war? You are needed in the Congo where thousands are being killed and millions driven homeless. Ditto the Philippines.
This is unheard of anywhere else around the world. It is barbaric beyond human understanding. 
Please don’t tell me your PEACE PROCESS centers around a TWO STATE SOLUTION. I have already called it THE FINAL SOLUTION – and nobody disagrees.
Even Mahmoud Abbas does not disagree. Listen to him sometimes. He openly says that he intends to swamp Israel out of existence with 50 million Arab “refugees.”
Then this: Suppose you “make peace” with Abbas and his Palestinian Authority, what separate deals are you prepared to make with Hamas and Hezbollah?
Where does it end?
Three more thoughts to consider as you along with David Friedman and Jason Greenblatt pursue this umpteenth PEACE PROCESS.
1. Why make peace where there is no war? You are needed in the Congo where thousands are being killed and millions driven homeless. Ditto the Philippines.
Why is it always Israel that is everybody’s business? 
2. Why do even the most well-meaning Jewish leaders get so bamboozled by the likes of Mahmoud Abbas that they end up doing his dirty work? Abe Foxman says that Israel should now be ready to “take risks for peace” because all three, Kushner, Friedman and Greenblatt attend shul and kiss the Western Wall. 
That is so very stupid.
In other words, now that Donald Trump’s Israel advisors make up nearly a minyan, Bibi can be softened up to deal off more of Israel’s land, safety and security.
3. Only the Jews seek a “historic lasting peace.” The Arabs know better; that what we’ve got is as good as it gets. Only Jewish leaders dream on.
The wisdom comes from President Trump himself: “We won’t be going into other countries to tell them how to run their country.”
Perfect…and is anybody listening?
New York-based bestselling American novelist Jack Engelhard writes regularly for Arutz Sheva. His books, including “The Bathsheba Deadline,” are available from Amazon and other retailers. Engelhard wrote the international bestseller “Indecent Proposal” and the award-winning Montreal memoir “Escape from Mount Moriah.” His latest is “News Anchor Sweetheart.” He is the recipient of the Ben Hecht Award for Literary Excellence. Website: www.jackengelhard.com


Börjar Netanyahu bli senil?

Speciellt tycks han glömma vad han lovat nybyggare.

Se också länk.

Netanyahu: I was in the dark about Qalqiliya expansion details

Prime Minister clarifies claim he 'didn't remember' plan to expand PA cities, says he doesn't remember being shown extent of expansion.


A day after it was reported that Prime Minister Binyamin Netanyahu had told coalition leaders he couldn’t remember a recent controversial cabinet decision, the Prime Minister’s Office released a statement clarifying his comments, claiming that the Prime Minister had merely said he was in the dark about the details of the decision.
Last week, a cabinet decision to hand over large tracts of Israeli-controlled land in Judea and Samaria to the Palestinian Authority and the massive expansion of PA towns including Qalqiliya was revealed.
The plan, which would permit the construction of some 14,000-15,000 housing units in Qalqiliya, near the border with pre-1967 Israel, drew heavy criticism from right-wing coalition members.
In the wake of the backlash, the Prime Minister agreed to reconsider the decision on Sunday. According to a report by Channel 2Netanyahu told coalition party leaders that he did not recall the decision in question.
“I can’t remember the cabinet decision made regarding the expansion of Qalqiliya, either,” Netanyahu reportedly said.
That report led to speculation the Prime Minister either was attempting to backtrack on the plan, or defer criticism on the decision to approve it.
On Monday, the Prime Minister’s Office released a formal statement to clarify Netanyahu’s comments, claiming that the Prime Minister had been misquoted in the Channel 2 report.
“In total contradiction to what was publicized by some media outlets,” the PMO’s statement read, “the Prime Minister simply said that he did not remember that the plan shown to him included 14,000 housing units.”
The PMO’s statement noted that according to the cabinet’s records, no mention was made of the number of units planned for Qalqiliya or other PA cities, and that the Prime Minister’s claim that he was unaware of the plan’s dimensions was correct.
Israel drar in på gratisströmmen till Gazaterroristerna.

Minns du Osloavtalet? Minns du att det innebar löften från båda sidor? Israel lovade bl.a. viss mängd energi och dricksvatten, palestinierna lovade stopp för terror. När Hamas tog över Gaza genom krig mot Abbas vägrade de godkänna Osloavtalet. Israel fortsatte skänka Hamas enligt Osloavtalet och Hamas fortsatte skratta  åt Israel.


Länge har detta minst sagt asymmetriska förhållande fortsatt under allt större protester i Israel. Israel har tröttnat på att bli beskjutna som tack. Vill du se lite vad palestinierna får från Israel utan tack, se länk1, länk2. Du hittar det inte hos TT.

Se även länk.PA official: Israel started reducing Gaza elecricity

The Israeli Electricity Corporation started reducing the supply of electricity to Gaza from 120 to 112 megawatts, the corporation spokesman in Gaza, Mohammad Tabat, said according to Associated Press.
The reported move comes after PA Chairman Abbas asked Israel to reduce the electricity supply to Gaza.


lördag 17 juni 2017

Dagens EU ville rädda kontinenten från att bli som Syrien, Iran, Irak, Afghanistan.

TT och liknande fyller krönikorna med glädjen hur man tjänar islamisterna genom att införa sharia genom fullständigt illegal infiltration, och importera så många som möjligt.

Dagens politiker får en att drömma om dagarna tullen som värst hittade en flaska insmugglad starköl vid Danmarksbåtarna i Malmö.  Det var ordning det! Men inte en enda muslim knivhögg människorna i Europa.

Minns du dagen EU kom på att rädda Europa i stället för att förstöra vår ekonomi och kultur med totalt orimlig massimport? Några artiklar får oss att minnas, hur många europeer minns den ljusningens dag? Läs:De flesta politiker här inkl. de svenska, insåg det politiskt inkorrekta förstås, att tänka på svenskar och svensk kultur före islamisternas.

Minns hur Israel löste samma problem med massinfiltration från Afrika? Länken länk berättar hur infiltrationen gick från 
55,000 i Januari 2012 till  "only 34 did the same in the first six months of 2013, after construction of the barrier was completed. It represents a decrease of over 99%.[35][36]"

Återflödet, se länk.

Vad har EU lärt från Israel? Inte ett skvatt förutom att några länder har lärt 
sej använda israeliska spärrmetoder, till EUs förtvivlan. Länk1, länk2, länk3,
 länk4.

Jag förmodar du inser hur TT förrädiskt ljuger till okunniga.
.
TT:s två nya roliga.

TT1 och TT2 

kör med traditionella lögner som visar att de är omedvetna om att internet är allmänt tillgängligt och det är trivialt att vaska fram fakta, varenda historiker och högskolestudent har samma uppgift men TT har kört med fantasi och politisk propaganda istället.


Den första artikeln påstår att Löfvens vänner "De palestinska myndigheterna har förnekat detta och sagt att "gärningsmännen agerar på grund av frustration över israeliska markockupationer." och TT vägrar att titta på vad Abbas gäng explicit säger i engelsk översättning på https://www.palwatch.org/

I andra artikeln försöker AB få folk att helt glömma bort Jordaniens illegala ockupation 1948-67, med brittisk hjälp länk1, länk2, ren historieförfalskning med andra ord, och läs länk så vet du plötsligt mycket mer än TT.

Vet inte AB att det är fult att ljuga? Och  nästan lika fult att konstant bryta mot Pressens Etiska Regler?.