tisdag 19 mars 2013

Världen mot Iran - världen blinkade först. Obama till Betlehem.

Som vi minns var där nyligen en ny omgång förhandlingar Världen versus Iran, i Kazakhstan, och Iran vann som alla gångerna, liksom i alla tidigare förhandlingar. Stilen sattes det första mötet i Istanbul, där Irans konsulat bjöd chefsförhandlare Ashton på lyxmiddag i lugn och ro - säkert med gott om iransk kaviar. Ett tvådagars möte ledde till att Iran inte blev tvingat att göra det minsta för att begränsa fortsatt vandring mot ett atomvapen, Obama gav dom fria händer att fortsätta och gjorde tre farliga amerikanska eftergifter till Tehran:

  1. President Obama har gett in angående urananrikning trots att dess funktion är att bli 20% ren (nästan vapenkvalitet) uran;
  2. Han har även samtyckt till att iranierna fortsätter att tillverka uran till den nivån,
  3. Washington har minskat sitt krav på att Iran skickar ut ur landet sina lager av 3,5-5% anrikat uran.

Så, allt till Irans fördel. Här en översättning av en artikel om Irans svar. I slutet en artikel om hur Obama kommer att tas emot i Betlehem när han besöker:


Teheran: Våra befälhavare har nu tillstånd att öppna eld. Gå hem, Obama!

DEBKAfile Särskild rapport 17 mars 2013, 10:34 (GMT +02:00) 

De ord och handlingar som kommit från Washington under de senaste tre dagarna ger ringa tröst till den israeliska regeringen som förbereder för Barack Obamas första besök som president onsdag den 20 mars.

Enligt en officiell läcka har Washington avbrutit planerna på en Europa-baserad missilsköld som var avsedd att skydda den kontinenten och Israel mot Irans ballistiska missilattacker. Indragningen var en del av planen som aviserades av försvarsminister Chuck Hagel förra veckan för att installera 14 ytterligare antimissil-missiler i Kalifornien och Alaska för att bygga upp USA:s försvar mot en hotande nordkoreansk attack.

Inte bara har Obama-administrationen minskat sitt engagemang med missilförsvarssystemet i Europa och Israel, Washington fortsätter att negligera den snäva samordningen av taktik och diplomati om nukleära frågor mellan Pyongyang och Teheran.

Den EU-baserade missilskölden har fått starka protester från Moskva upprepade gånger som ett stort hinder för rysk-amerikanskt samarbete om kärnvapenminskning och "övriga frågor" - dvs riktigt brännande punkter som ett nukleärt Iran och Syriens inbördeskrig.

Genom att möta Moskvas klagomål ser vi resultatet av Barack Obamas spel när han kom överens med Rysslands president Vladimir Putin om en acceptabel lösning på Irans kärnvapenprogram och framtiden för Assads regim i Syrien. Speciellt hans löfte till Medvedev.

Hittills har Obama inte vunnit ett dugg på spelet.


Ryska tjänstemän kommer inte fram för att välkomna omflyttningen av missilsystem från Europa till Amerika. Cirklar i Kreml citerades i söndags av The New York Times som stelt kommenterar att det inte skulle komma någon reaktion förrän de var informerade av amerikanska tjänstemän nästa vecka.

I varje fall vill Teheran inte ha någon del i det diplomatiska bollspelet Obama-administrationen spelar med Moskva. Faktum är att iranska tjänstemän beter sig precis som sina nordkoreanska partner - med hot.

Lördag 16 mars sände biträdande stabschef för Irans väpnade styrkor Brig. Gen Massoud Jazayeri två krigiska meddelanden på revolutionära gardets webbplats sepahnews.ir (som verkar nere eller hackad just nu):

1 "Våra befälhavare har fått tillstånd att svara på alla typer av fientlig rörelse hos fienden."
Militära källor noterar att detta budskap visades två dagar efter det att det iranska flygvapnets jaktplan försökte skjuta ner en amerikansk Predator-drönare flygande över Hormuzsundet . Det kommer också vid en tidpunkt då iranska officerare finns på fältet för att bekämpa oron i både Syrien och Libanon.

2. Den iranska generalen fortsatte att förklara: "Herr Obama, gör inte ett misstag: vi har också alla våra alternativ på bordet. Innan du vandrar djupare in i regionens gungfly, gå hem med dig!"

Detta var Teherans svar på USA:s presidents kommentar på torsdagen i en israelisk TV-kanal 2 -intervju:

"Jag har varit kristallklar om min ståndpunkt om ett Iran som skaffar sig kärnvapen - det är en röd linje för oss som vi hoppas vi kan lösa diplomatiskt med en mer varaktig lösning, men jag fortsätter att hålla alla alternativ på bordet.". Obama tillade att Teheran är "över ett år eller så" borta från att få en atombomb.

I Teherans hårt kontrollerade offentliga miljö skulle General Jazayeri inte ha avvisat möjligheten till att USA aktiverar sina militära alternativ med sådant förakt utan tillstånd från den högsta nivån, det vill säga högste ledare ayatolla Ali Khamenei.

Han sa faktiskt i praktiken till USA:s president att efter att ha dragit ut amerikanska styrkor ur Mellanöstern och förpassat hanteringen av den syriska frågan till Moskva har "Mr. Obama" bränt sina militära alternativ i Mellanöstern och bör gå hem.

Våra iranska källor tillade att Jazayeris anmärkning riktades lika mycket åt Israel. Om Obamas främsta syfte med sitt besök är att höra vad israelerna har att säga - som han själv har betonat - då slösar han bort sin tid. I Teheran anses det att israelerna inte har någon plats i Mellanöstern och bör försvinna - som Irans ledare ofta förklarar.



Originalet - de tenderar att övergå till betalvarianter snabbt hos Debka så kopia här:

Tehran: Our commanders now authorized to open fire. Go home, Obama!

DEBKAfile Special Report March 17, 2013, 10:34 AM (GMT+02:00)
Ayatollah Ali Khamenei flanked by Rev Guards chiefs
Ayatollah Ali Khamenei flanked by Rev Guards chiefs



The words and deeds coming out of Washington in the last three days bring little comfort to the Israeli government as it prepares for Barack Obama’s first visit as president Wednesday, March 20.
According to an authoritative leak, Washington has effectively cancelled the Europe-based missile shield system that was designed to protect that continent and Israel against Iranian ballistic missile attack. The cancellation was part of the plan announced by Defense Secretary Chuck Hagel last week to install 14 additional missile interceptors in California and Alaska to build up United States defenses against a threatened North Korean attack.
Not only has the Obama administration reduced its missile defense commitment to Europe and Israel, DEBKAfile notes that Washington persists in overlooking the tight coordination in tactics and diplomacy on nuclear issues between Pyongyang and Tehran.
The European-based missile shield has been put forward by Moscow repeatedly as a major obstacle to Russian-US cooperation on nuclear arms reduction and “other issues” – meaning the really hot-button ones of a nuclear Iran and the Syrian civil war.
By meeting Moscow’s complaint, Barack Obama was gambling heavily on coming out of the understandings he reached with Russian President Vladimir Putin with an acceptable settlement of the Iranian nuclear controversy and the future of the Assad regime in Syria.

So far, his winnings are slim.
Russian officials are not rushing forward to welcome the reshuffling of missile shields between Europe and America. Kremlin circles were quoted Sunday by The New York Times as commenting stiffly that there would be no reaction until they were fully briefed by American officials next week.
In any case, Tehran wants no part in the diplomatic softball game the Obama administration is playing with Moscow. Indeed, Iranian officials are behaving exactly like their North Korean partners – with threats.

Saturday, March 16, Deputy Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Brig. Gen. Massoud Jazayeri broadcast two bellicose messages on the Revolutionary Guards website sephanews.com:
1 “Our commanders have been authorized to respond to any kind of hostile move by the enemy.”
DEBKAfile’s military sources note that this message appeared two days after Iranian Air Force fighters tried to shoot down a US Predator drone flying over the Strait of Hormuz. It also comes at a time that Iranian officers are found on field combat duty in Syria and Lebanon as well.

2.  The Iranian general went on to declare: “Mr Obama, do not make a mistake: we too have all our options on the table. Before you get deeper in the region’s quagmire, go back home!”
This was Tehran’s answer to the US President’s comment Thursday in an Israeli TV Channel 2 interview:
"I have been crystal clear about my position on Iran possessing a nuclear weapon - that is a red line for us. If we can resolve it diplomatically that's a more lasting solution, but if not I continue to keep all options on the table.” Obama added that Tehran is “over a year or so” away from getting a nuclear bomb.
In Tehran’s tightly controlled publicity environment,  General Jazayeri would not have dismissed the prospect of the US activating its military options with such contempt without authorization from the highest level, i.e. supreme leader Ayatollah Ali Khamenei.  
He was effectively telling the US president that, after pulling American forces out of the Middle East and relegating the handling of the Syrian issue to Moscow, “Mr.Obama” had burned his military options in the Middle East and should go home.
Our Iranian sources add that that Jazayeri’s remark was addressed equally to Israel. If Obama’s main purpose in his visit is to hear what Israelis have to say – as he himself has stressed – then he is wasting his time. , In Tehran’s view, the Israelis too have no place in the Middle East and should get out - as Iran’s leaders often declare.. 



Upprorsmakare i Bethlehem  satte eld på bilder av Obama


Khaled Abu TOAMEH03/18/2013 18:17

Som en förberedelse för amerikanska presidentens Mellanösternbesök har  palestinaaraberna i Betlehem satt eld på bilder av USA:s president Barack Obama på måndagen, sade att han inte var välkommen i deras stad.

Mängder av demonstranter samlades nära Manger Square och kastade skor på ett amerikanskt diplomatiskt fordon som kom till platsen som en del av förberedelserna för Obamas besök i staden senare i veckan.

Demonstranterna satte också eld på skyltar i staden tidigare i veckan som påminde Obama att palestinier fortfarande inte har 3G kommunikationsteknologi.

Liknande anti-Obama-demonstrationer väntas äga rum i Ramallah och andra palestinska städer under de kommande dagarna.

Palestinska myndighetens poliser ingrep inte för att stoppa Bethlehem-demonstranterna från att bränna bilder på Obama.

En PA säkerhetsansvarig sade att PA inte skulle agera mot de som söker tillstånd för att protestera mot Obamas besök.

Det fanns även tecken på att PA:s ledarskap uppmuntrande eller initierade några av protesterna.

På Betlehem-demonstrationen hade vissa demonstranter ett plakat som tillhör PA:s ministerium för häktade och Ex-fångar somsäger: ". Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning."

Demonstranterna som också trampat på Obamas bild, skanderade, "Amerika är ormens huvud."

"Vi kom hit i dag för att berätta för Obama att vi inte vill ha 3G i Palestina", säger Samir Odeh, en Fatah-aktivist i Betlehem. "Vi vill ha en stat, frisläppandet av fångar och ett slut på byggandet av bosättningar.

Vi vill också att våra flyktingar ska återvända till sina hem."

Viftande med en sko i handen, säger Fayez Mansour i Dehaishe flyktingläger nära Betlehem att Obama inte var välkommen i staden.

"Vi kommer inte att hälsa Obama med blommor och röd matta," förklarade han. "Vi kommer att överösa honom med skor. Vi vill berätta för Amerika att vi hatar dig och du har ingen plats här. Vi vill inte se Obama i Palestina. Han kommer för att rädda Israel. Han har inte något att erbjuda vårt folk." [Hade jag varit Obama och haft den minsta stolthet hade jag självklart dragit in de enorma summor han ger till palestinaaraberna utan anledning. Hade han hjälpt dem till självhjälp enligt det rödmärkta på denna länk, ok. Då hade det varit någon mening.]

En annan demonstrant som inte ville identifieras sade att många palestinier i staden var emot Obamas besök ", särskilt eftersom han har gjort klart att han kommer som en pilgrim."

Palestinierna, tillade han, har skickat ett meddelande till Obama att han inte är välkommen i de palestinska områdena.

"Obama kommer för att hjälpa israelerna", sade han. "Han kommer inte att hjälpa palestinierna. Han har stött Israels ockupation och förtryck av vårt folk. "

Mazen al-Azza, en av arrangörerna av anti-Obama-protester, sade att det främsta målet för presidentens besök var att stödja Israel politiskt och militärt.

"Obama är inte välkommen i Palestina," sade Azza. "Han har inte gjort någonting för palestinierna.

Han bryr sig inte om de palestinska fångarna som hålls i Israel. "

Ahlam al-Wahsh, en annan aktivist, sade att Obama skulle vara välkommen i Betlehem endast om han lyckades säkra frigivning av palestinska fångar och stoppa byggandet av bosättningar.

Samtidigt landade amerikanska helikoptrar på PA:s presidentområde i Ramallah på måndagen som en del av förberedelserna för Obamas besök.

PA:s tjänstemän sade att helikoptrar repeterade Obamas ankomst i Ramallah. Tjänstemännen förnekade att helikoptrarna hade med sig amerikanska säkerhetsvakter.

Ankomsten av helikoptrarna i Ramallah drog starka protester från några palestinier, som sade att de också var emot Obamas besök.

Medan en av helikoptrarna svävade över området, ropade en kvinna som står nära området, "Allahu Akbar! Obama är inte välkommen i Palestina. Han är en israelisk agent."

Tidigare sa tjänstemän att amerikanerna skulle ha hand om säkerhetsarrangemangen vid Obamas besök i Ramallah och Betlehem.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)