torsdag 2 juli 2015

Snacket med Iran förlängs....

Förhandlingarna skjuts upp för sjuttielfte gången. Al Jazeera, FOX.
Obama har lovat ge Irans mullor $50 miljarder http://www.citizen-action.com/obama-give-iran-50-billion-signing-bonus/article1071 om de skriver under ett avtal, spelar ingen roll om he uppfyller kraven eller ej.


De iranska förhandlingarna som aldrig tar slut

Förhandlingarna bara kommer att sluta med ett kärnvapenprov.
29 jun 2015
Daniel GreenfieldDaniel Greenfield, en Shillman journalistisk Fellow vid Freedom Center, är en New York-författare som fokuserar på radikal islam.

Det är fullt möjligt att oavsett hur många eftergifter Obama gör, kommer det aldrig att bli ett slutligt avtal med Iran. Tidsfristerna har redan förlängts så många gånger att den enda tillförlitliga sak om förhandlingarna är att någonstans nära slutet kommer förhandlarna att förklara att de är nära och utöka tidigare slutdatum lite mer. Och sedan lite mer igen.

Det finns för närvarande oenighet under de senaste avtal som kom överens om att i syfte att förlänga tidsfristen. Om du upptäcker att det är förvirrande, så gör alla andra.

Enligt den brittiska utrikesministern: "Det finns en rad olika områden där vi fortfarande har stora skillnader i tolkningen i detalj vad som avtalades i Lausanne."

Vi är inte längre förhandla om frågan; i stället vi förhandlar förhandlingarna. Den sista försök att få PLO att förhandla med Israel kollapsade vid förhandlings förhandlingarna skede när den israeliska pre-negotiation eftergifter ansågs otillräckligt blidka av PLO och John Kerry.

Obama kommer att erbjuda iranierna ännu fler eftergifter, på och under bordet, för att få dem att förhandla om förhandlingarna. Irans tidigare nukleära arbete kommer inte tittat på och nu även kärnkraftsinspektioner kan vara utanför tabellen. I den här takten kommer vi snart att förhandla hur många bomber Iran  får ha och använda och sedan hur många länder de får attackera med kärnvapen.

Vi har redan gått från ett avtal om att stänga Irans kärnprogram till en överenskommelse om att tillfälligt sakta ned programmet för att snabbt komma till lättnad av sanktioner och inga kontroller. Obama har officiellt avsagt sig en en militär lösning så det enda för Iran att förhandla om är hur man extraherar sanktionslättnader utan att faktiskt medge något som betyder något.

Och varje gång det ser ut som det finns framsteg, blinkar den högste ledaren och drar undan mattan under Kerry. Alla från Viet Cong till sandinisterna till Assad har lärt sig hur lätt det är, så att ju mer vi medger, desto fler Irankrav. Förhandlingarna närmar sig en mållinje och sedan stannar.

Eller som en anonym tjänsteman uttryckte det, "Det känns som om vi inte har avancerat på tekniska frågor och även gått tillbaka på vissa."

Men det är typiskt för Mellanöstern där inget avtal är slutgiltigt och förhandlingar är bara ett sätt att ta temperaturen på den andra sidan och samtidigt hålla dem utanför vakt. Avtal är inte högtidliga arrangemang, de är en teatralisk display. Vad vi tar på absolut allvar, ser de som en fars.

De iranska förhandlingarna med en behaglig lakej som drar tillbaka i sista minuten och en diktator bakom kulisserna som fördömer hela är en upprepning av den katastrofala Israel-PLO fredsprocess som har pågått av och på i årtionden utan verklig fred eller även mycket av en process.

Det enda syftet med sådana förhandlingar är att utvinna eftergifter utan att ge något i gengäld. Otaliga preliminära överenskommelser kan förhandlas fram, men inget slutligt avtal kommer till stånd. Hela processen körs på vilseledande påståenden om framgång genom västra förhandlare. Terroristledare berätta för sina egna folk att de är fast beslutna att förgöra de otrogna, men detta avfärdas som "lugna hardliners" av våra egna förhandlare som desperat investerat i sin trovärdighet.

Ju mer Iran agerar ut, desto mer tvingas förhandlarna förvränga omfattningen av katastrofen för att hålla förhandlingarna igång. Iranierna ljuger för förhandlarna. Förhandlarna ljuger för oss. Då iranierna avsvärjer möjliga eftergifter som de dinglade som bete framför förhandlarna och förhandlarna river sitt hår och lovar oss att det hela kommer att avgöras med en förlängning.

Naturligtvis är det enda sättet att någonting faktiskt kommer att lösas är att Iran får kärnvapen.

Förhandlingarna är bara verktyg för att få pengar och tröta ut nerverna och förnuftet i väst. Efter tillräckligt många års planlösa förhandlingar, kommer ett faktiskt iranskt kärnvapen att verka som en lättnad. Varningarna från Netanyahu och republikanerna kommer att ignoreras eftersom de undfallande som lovade att sanktioner och sedan sanktionslättnad skulle stoppa Irans kärnprogram, som försäkrade oss om att Iran inte ville ha vapen, kommer att korsa sina hjärtan och svära att Iran faktiskt inte kommer att använda kärnvapen de svor att det aldrig skulle få.

Obamas retorik lutar redan i den riktningen. Iran är en rationell aktör, insisterar han. Och naturligtvis är det. Men vad som är rationellt i normerna i en teokrati som tror det inleder en ålder av högsta shiitiska styre på jorden, kan skilja sig från normer för orsaken till en progressiv som tror att han inleder en ålder av högsta liberala styre på jorden. Och varken Obama eller den högste ledaren är bra på test av skäl som undviker magiskt tänkande och förståelse för att orden betyder något.

Irans apokalyptiska teologi och maktspel kräver kärnvapen. Obama har valt att ignorera dess missilprogram och samtidigt låtsas tro att ett land simmande i olja behöver ett civilt kärnenergiprogram.

Och när han ignorerade de detaljernqa, var det lätt att inte svettas för småsakerna.

Liksom PLO, har Iran svarat på förhandlingarna genom att trappa upp sitt våld, beslagtagit delar av Jemen, attackerande fartyg på internationellt vatten och blir mer uppenbart i sitt trots mot Amerika. Men det är hur diktatorer även utanför Mellanöstern svarar på eftergifter. Ingen regim som bygger på våld kan möjligen visa en show av svaghet som något annat än ett erkännande av fiendens impotens.

Fredsförhandlingarna med terrorister är terrorism på annat sätt. Förhandlingarna är en bekännelse av svaghet som destabiliserar regionen. Och även om de lyckas i sin målsättning att dela upp tänkt moderata från hårdföra, tenderar de hårdföra att segra och göra allt ännu värre än det var innan. Men de moderata är oftast bara hårdföra i kostym med en högskoleexamen.

När Obama meddelade att det inte fanns någon militär lösning på Irans kärnenergiprogram, hade han förklarat högt att han inte skulle stoppa programmet och att förhandlingarna var för att rädda ansiktet på åtgärderna. Erkännandet kom efter det att Obama vägrade att stoppa iranska attacker mot fraktskepp i Persiska viken.

Obama förväntar sig att Iran kommer att tvinga honom med ett meningslöst avtal som han kan visa upp för kamerorna, men Irans ledare förstår teaterdiplomati bättre än han gör. Deras mål är att förödmjuka USA för att visa sina egna dissidenter och regionen att Amerika inte kan skydda dem. Och det är det verkliga syftet med de långa och meningslösa förhandlingarna.

Det är mycket möjligt att det aldrig kommer att bli en överenskommelse. Att Iran kommer att tvinga Obama att göra otaliga eftergifter, inte bara på sanktioner eller om landets kärnenergiprogram, utan dess närvaro i Jemen och Irak, som han redan verkar ha gjort, med hjälp av löftet om ett slutligt avtal som aldrig kommer.

Obamas önskan om en uppgörelse har tillåtit Iran att rulla honom inte bara om sanktioner och kärnvapen, utan på regional dominans. Efter all prestige som han har investerat i förhandlingarna, kan han inte låta dem kollapsa.

Förhandlingarna kommer att dra på i all oändlighet tills en atombombstest tv komplett med ramsor av "Död åt Amerika". Och det undfallande som fick oss in i detta kommer att försäkra oss om att de egentligen inte menar det.

The Iranian Negotiations That Never End

The negotiations will only end with a nuclear test.
June 29, 2015
Daniel Greenfield
24

2544092Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is a New York writer focusing on radical Islam.

It is quite possible that no matter how many concessions Obama makes, there will never be a final agreement with Iran. The deadlines have already been extended so many times that the only reliable thing about the negotiations is that somewhere near the edge, the negotiators will declare that they are close and extend the formerly final deadline some more. And then some more again.

There is currently disagreement over the last agreement that was agreed to in order to extend the deadline. If you find that confusing, so does everyone else.

According to the British Foreign Minister, “There are a number of different areas where we still have major differences of interpretation in detailing what was agreed in Lausanne.”

We are no longer negotiating the issue; instead we’re negotiating the negotiations. The last attempt at getting the PLO to negotiate with Israel collapsed at the negotiating the negotiations stage when the Israeli pre-negotiation appeasement was deemed insufficiently appeasing by the PLO and John Kerry.

Obama will have to offer the Iranians even more concessions, on and under the table, to get them to negotiate the negotiations. Iran’s past nuclear work won’t be looked at and now even nuclear inspections may be off the table. At this rate, we’ll soon be negotiating how many bombs Iran gets, how many bombs it gets to use and then how many countries it gets to nuke.

We’ve already gone from an agreement to shut down Iran’s nuclear program to an agreement to temporarily slow it down to a probable short term agreement with sanctions relief and no inspections. Obama has officially disavowed a military solution so the only thing for Iran to negotiate is how to extract the most sanctions relief without actually conceding anything that matters.

And each time it looks like there’s progress, the Supreme Leader winks and pulls the rug out from under Kerry. Everyone from the Viet Cong to the Sandinistas to Assad has learned how easy that is, so that the more we concede, the more Iran demands. The negotiations approach a finish line and then stall.

Or as an anonymous official put it, “It feels like we haven’t advanced on the technical issues and even gone back on some.”

But that’s typical for the Middle East where no agreement is final and negotiations are just a means of taking the temperature of the other side while keeping them off guard. Agreements are not solemn arrangements, they are a theatrical display. What we take absolutely seriously, they view as a farce.

The Iranian negotiations with an agreeable lackey who pulls back at the last minute and a dictator behind the scenes who denounces the whole thing are a repetition of the disastrous Israel-PLO peace process which have been going on and off for decades with no actual peace or even much of a process.

The only purpose of such negotiations is to extract concessions without actually giving anything in return. Countless preliminary agreements can be negotiated, but no final agreement comes into being. The entire process runs on misleading claims of success by Western negotiators. The terrorist leaders tell their own people that they are committed to destroying the infidels, but this is dismissed as “appeasing the hardliners” by our own negotiators who are desperately invested in their credibility.

The more Iran acts out, the more the negotiators are forced to misrepresent the scale of the disaster to keep the negotiations going. The Iranians lie to the negotiators. The negotiators lie to us. Then the Iranians recant the possible concessions that they dangled as bait in front of the negotiators and the negotiators tear out their hair and promise us that the whole thing will be settled with an extension.
Of course the only way that anything will actually be settled is with Iran getting nuclear weapons.

The negotiations are just tools for getting cash and wearing out the nerves and sanity of the West. After enough years of aimless negotiations, an actual Iranian nuke will seem like a relief. The warnings of Netanyahu and the Republicans will be ignored as the appeasers who promised that sanctions and then sanctions relief would stop Iran’s nuclear program, who assured us that Iran did not want weapons, will cross their hearts and swear that Iran won’t actually use the nukes they swore it would never get.

Obama’s rhetoric is already tipping in that direction. Iran is a rational actor, he insists. And of course it is. But what’s rational by the standards of a theocracy that believes it’s ushering in an age of supreme Shiite rule on earth may differ from the standards of reason for a progressive who believes he’s ushering in an age of supreme liberal rule on earth. And neither Obama nor the Supreme Leader are any good at tests of reason such as eschewing magical thinking and understanding that words mean something.

Iran’s apocalyptic theology and power games require nukes. Obama has chosen to ignore its missile program while pretending to believe that a country swimming in oil needs a civilian nuclear program.

And once he ignored those, it was easy not to sweat the small stuff.

Like the PLO, Iran has responded to the negotiations by escalating its violence, seizing parts of Yemen, attacking ships in international waters and becoming more blatant in its defiance of America. But that’s how dictators even outside the Middle East respond to appeasement. No regime that is built on force can possibly view a show of weakness as anything except an admission of enemy impotence.

Peace negotiations with terrorists are terrorism by another means. The negotiations are a confession of weakness that destabilizes the region. And even when they do succeed in their goal of splitting supposed moderates from hardliners, the hardliners tend to win out making everything even worse than it was before. But the moderates are usually just hardliners in suits with a college degree.

When Obama announced that there was no military solution to Iran’s nuclear program, he had stated out loud that he would not stop the program and that the negotiations were a face-saving measure. The admission came after Obama refused to stop Iranian attacks on Persian Gulf shipping.

Obama expects that Iran will oblige him with a meaningless agreement that he can show off to the cameras, but Iran’s leaders understand the theater of diplomacy better than he does. Their goal is to humiliate the United States so as to show their own dissidents and the region that America can’t protect them. And that is the real purpose of the prolonged and pointless negotiations.

It is quite possible that there will never be an agreement. That Iran will force Obama to make countless concessions, not only on the sanctions or on its nuclear program, but on its presence in Yemen and Iraq, as he already appears to have done, using the promise of a final agreement that will never come.

Obama’s desire for a deal has allowed Iran to roll him not only on sanctions and nukes, but on regional dominance. After all the prestige he has invested in the negotiations, he can’t allow them to collapse.

The negotiations will drag on endlessly until a nuclear bomb test is televised complete with chants of “Death to America”. And the appeasers who got us into this will assure us that they don’t really mean it.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)