onsdag 15 juli 2015

Rouhani glädjestrålande: vi fick allt vi ville!

Hans grin säger allt. DN säger en bråkdel av de fakta som gäller för att lura de svenska läsarna.

Rouhani skryter: vi uppnått alla våra mål i kärnavtalet

Iranske presidenten lyser efter att ha fått alla sanktioner bortplockade och hålla alla kärntekniska anläggningar kvar, slippa FN:s "hot mot freden-listan" och mer.


Genom Arutz Sheva Personal
Först Publish: 2015/07/15, 10:16

Irans president Hassan Rouhani flinar glatt emot kärnaffären hans förhandlare förseglade med världsmakterna på tisdagen, glödande om hur hans regim hade uppnått alla sina mål i förhandlingarna.

Rouhani uppgav att i början av samtalen var de två stora målen för  Iran att alla sanktioner skulle tas bort men behålla hela sitt kärnenergiprogram samtidigt som man fortsätter att utveckla programmet, rapporterar halvofficiella nyhetsbyrån Fars.

Iran fick USA och andra stormakter att ge efter på dessa krav i affären, med alla sanktioner lyfta - inklusive de som har något samband med det kärntekniska programmet, såsom de om Irans terrorstyre, och FN: s konventionella vapenembargo som ska vara helt avlägsnat om fem år.

Men trots de massiva eftergifterma, är Iran inte tvingat att avveckla en enda kärnanläggning, strålade Rouhani.

Han tillade att Iran kommer att fortsätta att "injicera gas i sina avancerade IR-8 centrifuger, fortsätta sin kärntekniska forskning och utveckling, och behålla sin Arak tungt-vatten anläggning och Fordo och Natanz anrikningsanläggningar enligt avtalet", enligt Fars.

Alla överraskningsbesök av IAEA måste anmälas 24 dagar i förväg å Iran kan städa undan allt komprometterande. Värdet av deras besök har alltså helt annulerats av Obama. 

När det gäller IR-8-centrifuger har kritiker varnat för att de avancerade centrifugerna som är 20 gånger snabbare än vanliga sådana kommer att göra det möjligt för Iran att skaffa en kärnvapenarsenal inom några veckor.

Ett annat mål för Iran var att komma bort från kapitel 7 i FN:s stadgar, som listar aggressiva länder som utgör ett hot mot fred ", och vi gjorde det", sade Rouhani. Kapitel 6 innebär bara löst tyckande, inga krav.

I motsats till Irans uppnående av sina mål i affären, varnade representanthusets talman John Boehner (R-OH) på tisdagen för att USA:s president Barack Obamas administration hade gett upp sina uppsatta mål.

"I början av dessa samtal sade Obama-administrationen att de skulle säkra en överenskommelse som bekräftade att Iran inte har rätt att berika och skulle permanent montera ner infrastrukturen i sina kärnkraftsprogram. Den sade att sanktioner inte skulle hävas förrän Iran uppfyllde absoluta, kontrollerbara standarder. Och om dessa villkor inte var uppfyllda, lovade presidenten att han skulle gå ifrån samtalen."

"Det amerikanska folket och våra allierade räknade med att president Obama skulle hålla sitt ord. I stället har presidenten övergett sina egna mål," said Boehner.Rouhani Gloats: We Achieved All Our Goals in Nuclear Deal


Iranian president glows at getting all sanctions removed and keeping all nuclear facilities, getting off UN 'threat to peace' list and more.

By Arutz Sheva Staff
First Publish: 7/15/2015, 10:16 AM


Iran's President Hassan Rouhani
Reuters

Iranian President Hassan Rouhani gleefully received the nuclear deal his negotiators sealed with world powers on Tuesday, glowing about how his regime had achieved all of its goals in the negotiations.

Rouhani stated that at the start of the talks, the two major goals of Iran were to remove all sanctions and keep its entire nuclear program while continuing to develop that program, reports the semi-official Fars News Agency.

Iran got the US and other world powers to concede on those demands in the deal, with all sanctions lifted - including those unrelated to the nuclear program, such as the ones on Iran's terror commander, and the UN conventional arms embargo that is to be totally removed in five years.

But despite the massive concessions, Iran is not forced to dismantle a single nuclear facility, beamed Rouhani.

He added that Iran will continue to "inject gas into its highly advanced IR-8centrifuge machines, continue its nuclear research and development, and keep its Arak heavy water facility and Fordo and Natanz enrichment plants under the agreement," according to Fars.

Regarding the IR-8 centrifuges, critics have warned that the advancedcentrifuges which are 20 times faster than regular ones will allow Iran to obtain a nuclear arsenal within weeks.

Another goal of Iran was to get itself removed from Chapter Seven of the UNCharter, which lists aggressive countries that pose a threat to peace, "and we did it," said Rouhani.

By contrast to Iran's attainment of its goals in the deal, House Speaker JohnBoehner (R-OH) on Tuesday warned that US President Barack Obama's administration had given up on its stated goals.

"At the outset of these talks, the Obama administration said it would secure an agreement that affirmed Iran does not have a right to enrich and permanently dismantles the infrastructure of its nuclear programs. It said that sanctions would not be lifted until Iran met concrete, verifiable standards. And if these terms were not met, the president promised he would walk away."

"The American people and our allies were counting on President Obama to keep his word. Instead, the president has abandoned his own goals," saidBoehner.
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)