fredag 21 augusti 2015

"En död när Israel slog till mot Syrien efter racketanfall(!)"

DN skriver enligt rubriken.  De lyckas helt undvika att berätta att Iran ligger bakom, nu när EU desperat försöker odla handeln med Iran för att stödja deras terrorsupport mot Israel och andra stater i Mellanöstern. Du kan komplettera här:

Netanyahu: 'You Rush to Embrace Iran, They Fire Rockets at Us'


EU har hellre ett kärnvärldskrig än säger emot Obongon. Innan avtalet var underskrivet sa flera EU-stater att de aldrig skulle skriva under som det såg ut då, utan några möjligheter för IAEA att undersöka men plötsligt gick de på allting.
 Den välkända brittiske befälhavaren överste Kemp, känd för att ha gjort många kritiska uttalanden, som mot Goldstones saga om Gaza, som han själv drog tillbaka (men inte Säkerhetsrådet eller Bildt), säger om EU:s velighet:

"Europa Saknar viljan att konfrontera ondskan som Iran representerar (INTERVJU)

AUG 18, 2015 11:30

Europa är en "mycket svag kontinent som saknar viljan att stå upp och konfrontera det onda som Iran utgör", förklarade den tidigare befälhavare för de brittiska styrkorna i Afghanistan, överste Richard Kemp på måndagen.

Talande till The Algemeiner, Kemp kallade kärnavtalet som träffades av stormakter inklusive Storbritannien, Frankrike och Tyskland, och Iran, "eftergiftspolitik", att jämföra situationen med 1930-talet och och 1940 års Europa, där en rad fördrag mellan världsmakterna slutligen ledde till utbrottet av andra världskriget.

Han sade att det finns en "bedövande tystnad" i Europa och en brist på ledarskap att stå upp mot Iran - som han förutspådde skulle utan tvekan skaffa sig kärnvapen - och noterade en överväldigande "rädsla för framåtanda" i hela Europa, särskilt bland politiker och militära ledare, som Kemp sade omfattar individer "som borde veta och förstå verkligheten i Mellanöstern."

Men de europeiska militära tjänstemännen "har vilselett världen", fortsatte han. "Många av dem förstår inte Iran."

Att påstå att i Europa "hör vi nästan ingea oliktänkande" till affären, hävdade Kemp har det verkligen varit politiskt tryck på militära tjänstemän som är motståndare till 14 juli-avtalet vilket tillkännagavs i Wien, att förbli tysta: "Det sista [politikerna] vill är att inflytelserika militära ledare talar ut mot affären. "

Han sade att han hade talat "till vissa generaler och högre pensionerade tjänstemän, och de låtsas hellre att problemet [med av Iran] inte existerar"

Kemp varnade även att Ryssland och Kina, två andra världsmakter som var engagerade i de nukleära samtalen, liksom Iran, "har mycket större viljestyrka och ryggrad än något västland visar för närvarande."

"Jag är rädd att denna typ av eftergifter till Iran kommer att leda till instabilitet i Asien och världen", sade han.

Kemp har också uppmanat europeiska militärmakter "att erkänna det iranska hotet mot Israel ... Vi bör inse att Israel är vår främsta allierade i Mellanöstern."

FRIDAY, AUGUST 21ST |

Share this Article

Retired British Col. and former commander of British troops in Afghanistan, Richard Kemp .
Retired British Col. and former commander of British troops in Afghanistan, Richard Kemp .
Europe is a “very weak continent lacking the willpower to stand up and confront the evil that Iran represents,” declared the former commander of British forces in Afghanistan, Col. Richard Kemp on Monday.
Speaking to The Algemeiner, Kemp called the nuclear deal struck by world powers including the U.K., France and Germany, and Iran, “appeasement,” comparing the situation to 1930’s and and 1940’s Europe, where a series of treaties between world powers ultimately led to the outbreak of World War II.
He said there is a “deafening silence” in Europe and a lack of leadership to stand up to Iran — which he predicted would undoubtedly move to acquire nuclear weapons — and noted an overwhelming “fear of hawkishness” throughout Europe, especially among politicians and military leaders, which Kemp said includes individuals “who should know and understand the realities of the Middle East.”
But European military officials “are in a deluded world,” he continued. “Many of them don’t understand Iran.”
Stating that in Europe “we hear virtually no dissent” to the deal, Kemp claimed there has certainly been political pressure on military officials who are opposed to the July 14 agreement announced in Vienna to remain mum: “The last thing [politicians ] want is influential military leaders speaking out against the deal.”
He said he had spoken “to some generals and senior retired officials, and they’d rather just pretend the problem [posed by Iran] does not exist.”
Kemp even warned that Russia and China, two other world powers who were engaged in the nuclear talks, as well as Iran, “have far greater will power and backbone than any Western country is showing at present.”
“I fear that this kind of appeasement of Iran is going to lead to instability in Asia and the world,” he said.
Kemp also called on European military powers “to recognize the Iranian threat to Israel … We should recognize that Israel is our main ally in the Middle East.”Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)