söndag 1 mars 2015

Singapore försöker öka Israels investeringar där.

http://www.jpost.com/Business/Singapore-seeks-to-ramp-up-Israel-investment-392599

EU:s påtagliga naziinflytande - minns Hitlers "Kauft nicht bei Juden". Identiskt med EU:s, så allt fler civiliserade stater närmar sig nu Israel mer och mer. Singapore och Israel har länge samarbetat. Min allra första emailkontakt i Asien var en kinestjej som jobbade på utbildningsmisteriet där, speciellt samarbetade länderna då angående utbildning av speciellt begåvade barn - sånt man inte får göra i Sverige, här pressas de bara ner för att bli "som alla andra". He äe ju alla lika enligt dekret från regeringen. Vi träffades i Singapore - sen gifte hon sej med en kompis till mej här i stan.

Och som du ser på två långa artiklar jag lagt ut håller Kina på att vidga den nya Silkevägen från Kina via Sydostasien till Mellanöstern och EU.

Glamoröst, EU isolerar sig från utvecklingslandet Israel medan Asiens utvecklingsländer ökar förbindelserna. Vem tror du förlorar? Både Indien och Kina är dubbelt så stora som EU och utvecklas konstant.Singapore försöker stega upp Israels investeringar

Båda är högteknologiska nationer med små populationer, vilket innebär att de måste vända sig till bredare marknader.

En gäst simmar i infinity pool vid Skypark som toppar Marina Bay Sands hotell i Singapore [bild nedan]
]
Singapore är ute efter att öka sina investeringar i Israel, och fungera som en bro till den bredare asiatiska marknaden.

"Vi märker att det finns en lucka där nere. Israeliska företag kommer inte till den asiatiska marknaden så mycket som de borde. Vi insåg att det här är en möjlighet för oss ", säger Alex Lim, global chef för Infocomm Investments (IIPL), en ny $ 200.000.000 fond upbackad av den singaporianska regeringen som vill investera i nystartade företag och tillväxtföretag runt om i världen.

Lim, som var en del av en företagsdelegation i Israel förra veckan, sade att Israels kompetens inom en rad olika områden såsom stora datamängder, smarta städer och it-säkerhet var attraktivt för stadsstaten, som delar flera gemensamma nämnare med Israel.

Båda är högteknologiska nationer med små populationer, vilket innebär att de måste vända sig till bredare marknader. För Israel, sade han, kan den amerikanska tyckas naturligt val, men Asien har mycket att erbjuda.

"Det är alltid lätt att åka till USA, men USA blir väldigt trångt, så de måste öppna upp och börja titta på andra platser", sade han. Sydostasiatiska nationernas förbund (Asean) av länder har en befolkning över dubbelt så stor som USA och en krävande klass som är nästan dubbelt så stor.

Trots skillnader i språk i kultur i de tio länderna säger Lim, är den krävande klassen ganska homogen bland dem.

Delegationen, som fortsatte tillsammans med sina israeliska motsvarigheter till Mobile World Congress i Barcelona, ​​var i Israel delvis för  att trumma upp stöd för en stor konferens i Singapore i slutet av april, InnovFest UnBound.

Daniel Seal, VD för AcreWhite, vilken hjälpte till att organisera delegationen, konstaterar att singaporianska investerare redan har investerat i några större israeliska nystartade företag, såsom PlayBuzz, Volera och Tracx.

"Nyheten här är att Singapore verkligen aggressivt är ute efter att stärka relationen i näringslivet-tech sektorn", sade han. "De ser sig själva som judar av Asien."

Singapores turiststyrelse, som aktivt söker affärsförbindelser som en del av sitt uppdrag, ligger bakom satsningen också.

"De kommer att börja aktivt investera mer. Under det kommande året,  kommer du att se mycket mer Singaporeaner runt ", säger Seal.Singapore seeks to ramp up Israel investment


Both are high-tech nations with small populations, meaning they have to turn to broader markets.


A guest swims in the infinity pool of the Skypark that tops the Marina Bay Sands hotel towers in Singapore. (photo credit:REUTERS)


Singapore is looking to increase its investments in Israel, and serve as a bridge to the wider Asian market.

“We notice there’s a gap down there. Israeli companies don’t come to Asian that often. We realized that this is an opportunity for us,” said Alex Lim, Global Head of Infocomm Investments (IIPL), a new $200 million Singaporean Government backed fund to invest in start-ups & growth stage companies around the world.

Lim, who was part of a business delegation in Israel last week, said Israel’s expertise in a variety of fields such as big data, smart cities and cyber security were an attractive draw for the city-state, which shares several commonalities with Israel.

Both are high-tech nations with small populations, meaning they have to turn to broader markets. For Israel, he said, the US may seem a natural choice, but Asia has a lot to offer.

“It’s always easy to go the US, but the US is getting very crowded, so they have to open up and start looking at other places,” he said. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries alone have a population over double that of the US, and a consuming class that’s nearly twice as large.

Despite differences of language in culture in the ten countries, Lim says, the consuming class is fairly homogeneous among them.

The delegation, which continued alongside its Israeli counterparts to the Mobile World Congress in Barcelona, was in Israel in part to drum up support for a large conference in Singapore at the end of April, InnovFest UnBound.

Daniel Seal, the CEO of AcreWhite, which helped organize the delegation, notes that Singaporean investors have already made investments in some major Israeli start-ups, such as PlayBuzz, Volera and Tracx.

“The news here is that Singapore is really aggressively looking to strengthen the relationship in the business-tech sector,” he said. “They see themselves as the Jews of Asia.”

Singapore’s tourism board, which actively seeks business ties as part of its mission, is behind the venture as well.

“They’re going to start actively investing more. Over the next year, you’re going to see a lot more Singaporeans around,” said Seal.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)