tisdag 27 oktober 2009

Amnesty ljuger om palestinskt vatten *c*

I morgon släpper Amnesty en lång gedigen dyr vattenrapport som enbart anklagar Israel som alltid. Man märker vilka enorma resurser de har att utreda det som de känner för. Kommentarer har redan börjat komma.

PA bryter mot överenskommelserna angående vattenfördelning medan Israel har vattenkris.

[Där står faktiskt "kubikliter" i artikeln, men de måste mena kubikmeter!] Israels Vattenmyndighet avvisar Amnesty Internationals påstående, som släpps i en rapport på tisdagen, att israeler dricker sig otörstiga på bekostnad av den Palestinska myndighetens (PA) araber. Vattenmyndigheten kontrade att PA:s araber ständigt bryter mot Osloavtalet angående illegal borrning efter vatten och utsläpp av orenat avloppsvatten. "Amnestys rapport är selektiv och felaktig, för att uttrycka sig milt, säger talesmän för Vattenmyndighetens ordförande Uri Shore. Trots flera påståenden från människorättsorganisationer att Israel har tagit bort vatten från vad som nu är den palestinska myndigheten, har faktiskt mängd vatten tillgänglig för PA:s araber gått upp sedan sexdagarskriget 1967 medan israelerna har förlorat enorma 70 procent av i sina resurser. "Mängden av naturligt vatten, däribland underjordiska akviferer, den mängden vatten som varje år tillhandahölls alla israeler före 1967 var 500 kubikmeter per år," förklarar Vattenmyndigheten. "I dag är siffran 149 kubikmeter, medan vatten tillgängligt för PA:s araber faktiskt har ökat med 22 procent, från 87 kubikmeter till 105 kubikmeter om året per invånare." Det noteras att den klyfta som finns "inte är så stor" att den kan kallas en katastrof. Samtidigt vägrar PA att behandla avloppsvatten från jordbruket, som överenskommits med Israel 1995 som en del av Osloavtalet. NGO Monitor president Prof. Gerald Steinberg sade att Amnestys rapport manipulerar frågan om vatten och ignorerar komplexiteten i historien och överenskommelserna för att åter falskeligen framställa Israel som en brutal regim. I rapporten ges en pinsamt naiv berättelse som lägger skulden enbart på Israel, den palestinska ledningen frias helt från ansvar för de avtal som undertecknats inom ramen för Oslo. " Israels vattenresurser är nära en rekordlåg nivå, efter fyra år av torka tillsammans med ökad vattenanvändning och en växande befolkning. Högre vattenavgifter och bevarandeåtgärder har minskat vattenförbrukningen med mer än 20 procent i år. Prognosmakare har försiktigt förutsagt att den här vintern kommer att bli blötare än vanligt, men det skulle krävas ett modernt mirakel för att fylla på landets resurser. Spridda kraftiga regn föll i norra och östra delarna av landet i måndags samtidigt som en värmebölja drabbade landet. Mängden nederbörd var imponerande genom att falla under en period av några minuter, men hade liten effekt på Kinneret och underjordiska akviferer.
[Vilket är en Google-översättning, något uppfiffad, av]

PA Violating Water Accords as Israel Faces Crisis

Cheshvan 8, 5770, 26 October 09 04:15
by Tzvi Ben Gedalyahu
(Israelnationalnews.com) The Water Authority rejects Amnesty International claims, to be released in a report on Tuesday, that Israelis whet their thirst at the expense of Palestinian Authority Arabs. The Water Authority countered that PA Arabs continually violate Oslo Accords by illegally drilling for water and spilling untreated sewage. “The Amnesty report is selective and incorrect, to make an understatement,” said spokesmen for Water Authority chairman Uri Shore. Despite several claims by human rights organizations that Israel has taken water away from what is now the Palestinian Authority, the amount of water available to PA Arabs since the Six-Day War in 1967 actually has gone up while Israelis have suffered a whopping 70 percent drop in their resources. “The amount of natural water, including underground aquifers, the amount of water available annually to every Israeli before 1967 was 500 cubic liters a year,” the Water Authority explained. “Today the figure is 149 cubic liters, while water available to PA Arabs actually has increased by 22 percent, from 87 cubic liters to 105 cubic liters a year per capita.” It noted that the gap that exists “is not so great” to be termed a disaster. At the same time, the PA is not treating sewage for agriculture, as agreed on with Israel in 1995 as part of the Oslo Accords. NGO Monitor’s President Prof. Gerald Steinberg said, “Amnesty’s report manipulates the issue of water and ignores the complexities of history and law in order to again falsely portray Israel as a brutal regime. The report adopts a painfully simplistic narrative which places blame solely on Israel, to the extent that the Palestinian leadership is absolved of responsibility for the agreements signed under the Oslo framework." Israel’s water resources are near an all-time low, following four years of drought along with increasing water usage and a growing population. Higher water levies and conservation measures have cut water consumption by more than 20 percent this year. Forecasters have cautiously predicted this winter will be wetter than usual, but it would take a modern miracle to replenish the country’s resources. Scattered heavy rain fell in northern and eastern parts of the country on Monday as another heat wave hit the country. The amount of precipitation was impressive by falling a period of a few minutes but had little effect on Kinneret and underground aquifers.
En annan källa säger följande, likaledes maskinöversatt med efterföljande original

Varför är Amnesty International så nedlåtande gentemot den palestinska ledningen?

23 oktober, 2009 av NGO Monitor | Kategori: Amnesty International, International Humanitarian Law Förnekande av palestinska myndigheter eller skuld har länge varit ett stående tema i icke-statliga publikationer om den arabisk-israeliska konflikten. Exempel inkluderar att inte hålla palestinska samhället ansvarigt för att välja en terrororganisation med folkmord som genomgående tema i sina Stadgar, och de konsekvenser som blivit följden. Man ignorerar palestinsk korruption och minimerar det palestinska valet att engagera sig i våld för att uppnå politiska mål. Amnesty hävdar nu att den palestinska myndigheten inte kan ingå avtal av egen fri vilja. På tisdag den 27 oktober 2009 kommer Amnesty att ge ut en 112 sidor lång rapport (www.ngo-monitor.org/data/images/File/Amnesty_water_112.pdf), tillsammans med ett glänsande 12-sidigt referat (www.ngo -monitor.org/data/images/File/Amnesty_water_12.pdf) och en presskonferens, där de ekar denna nedlåtande logik. Absurt nog påstår Amnesty att Israel bryter mot mänskliga rättigheter i Palestina, eftersom Osloavtalet "kodifierar ojämlikhet i tillgången till vattenresurser". Enligt författarna har den palestinska myndigheten och det palestinska Vattenmyndigheten "mycket begränsad kontroll över vattenresurser på Västbanken. Enligt Osloavtalet har de endast fått ansvaret att förvalta en otillräcklig vattenförsörjning ... för att bevara och reparera en sedan länge försummad vatteninfrastruktur som redan var i trängande behov av större reparationer. " Med andra ord säger Amnesty att när de ingick Osloavtalen (1993-95) var Yassir Arafat och PLO oförmögna att ta sina egna intressen i beaktande och saknade förmåga att förhandla och ingå kontrakt till sin egen fördel (om de verkligen höll sig till avtalen de en gång ingått är en annan fråga). Enligt avtalsrätten kan ett avtal ogiltigförklaras på grund av bristande kapacitet på grund av ungdomligt oförstånd, psykisk sjukdom eller fylleri. Amnesty måste anse att palestinierna som deltagit i förhandlingarna och kommit överens om Oslobesluten var barn, galna, eller asfulla om de håller på med sådana ologiska och fåniga argument. Om jag var en palestinier är jag inte säker på att jag vill ha denna patriarkaliska organisation att tala å mina vägnar.

Why Does Amnesty International Patronize the Palestinian Leadership?

October 23rd, 2009 by NGO Monitor Staff | Category: Amnesty International, International Humanitarian Law The denial of Palestinian agency or culpability has been a long standing theme in NGO publications on the Arab-Israeli conflict. Examples include failing to hold Palestinian society responsible for electing a genocidal terror organization and the consequences that have resulted; ignoring Palestinian corruption, and minimizing the Palestinian choice to engage in violence to achieve political aims. Amnesty is now claiming that the PA is unable to enter into contracts of its own free will. On Tuesday, October 27, 2009, Amnesty will be issuing a 112-page report (www.ngo-monitor.org/data/images/File/Amnesty_water_112.pdf), along with a glossy 12-page summary report (www.ngo-monitor.org/data/images/File/Amnesty_water_12.pdf) and a press conference, echoing this patronizing logic. Absurdly, Amnesty claims that Israel is violating the human rights of Palestinian because the Oslo Accords “codified inequality in access to water resources”. According to the authors, the PA and the Palestinian Water Authority have “extremely limited control over water resources in the West Bank. Under the Oslo Accords, [they] merely acquired the responsibility of managing an inadequate water supply…and for maintaining and repairing a long-neglected water infrastructure that was already in dire need of major repairs.” In other words, Amnesty is saying, that when they entered into Oslo (1993-95), Yassir Arafat and the PLO were incapable of taking their own interests into account and lacked the ability to negotiate and enter into a deal to their own benefit (whether they actually stuck to the deal once entered into is another question). Under contract law, an agreement can be invalidated for a lack of capacity on the basis of infancy, mental illness, or drunkenness. Amnesty must think that the Palestinians involved in negotiating and agreeing to Oslo were children, insane, or wasted if it is advancing such an illogical and silly argument. If I was a Palestinian, I am not sure I would want this paternalistic organization advocating on my behalf.
Ytterligare en rapport om du vill lära dej än mer: "Water Authority: Amnesty didn't consult us over critical report" Amnesty hade helt sonika satt sej ner och diktat ihop sin rapport utan att ens fråga den israeliska Vattenmyndigheten om något alls! . SvD821 SvD911 | . ...

1 kommentar :

  1. Kubikliter är vatten i den femte dimensionen. En utopisk värld där bajs luktar gott och muslimer kramar judar.

    SvaraRadera

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)